Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Aankondiging van een opdracht

Onderhoud Vlaamse Stranden

Onderhoud Vlaamse Stranden
Deze opdracht heeft tot doel het uitvoeren van onderhoudssuppleties op één of meer stranden langs de Vlaamse kust én/of de droge aanvoer van zand naar andere stranden of duinen vanuit de kusthavens.

Publicatiedatum
15-10-2015
Deadline
16-11-2015 om 10:15
Opdrachtcodes (CPV)
45243000 - Kustverdedigingswerken
45243400 - Werkzaamheden ter voorkoming van strandafslag
45243500 - Bouwen van zeewering
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Ter attentie van
ir. Kathleen Bernaert, afdelingshoofd

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art. 60 Administratieve vereenvoudiging
§1 De aanbestedende overheid vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op:
1) Attest inzake sociale zekerheid en het bijbehorend attest “inhoudingsplicht artikel 30bis”;
2) Attest niet-faillissement;
3) Bewijs van erkenning;
4) Attest hoofdelijke aansprakelijkheid en inhouding artikel 402 en 403 WIB.
§2 De inschrijver hoeft de gevraagde inlichtingen en documenten niet voor te leggen indien hij deze documenten de afgelopen drie maanden al heeft voorgelegd voor een andere procedure uitgeschreven door de aanbestedende overheid zoals bepaald in de opdrachtdocumenten. In dergelijk geval dient hij uitdrukkelijk het besteknummer, de benaming van de opdracht alsook de datum van de opening van de offertes van deze opdracht in zijn offerte aan te geven.
Art. 61, §4 Uitsluitingscriteria
Voor een open aanbesteding verklaart de inschrijver door in te schrijven op deze opdracht zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in art. 61, §1 en §2 K.B. Plaatsing.
De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om de attesten die de niet- uitsluiting bewijzen op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de sluiting van de opdracht.
Art. 64 Toegangsverbod
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van belangenvermenging zoals bedoeld in dit artikel te bevinden.
Art. 80 Vorm van de offerte
De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en zijn samenvattende opmeting moet invullen op de bij de opdrachtdocumenten gevoegde formulieren.
Op elke offerte of opmetingsstaat die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver bovenaan ieder document de volgende verklaring vermelden:
“ Ik ondergetekende …, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende offerteformulier en opmetingsstaat en neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op.”
De inschrijver is verplicht gebruik te maken van e-tendering om hun offerte via elektronische middelen te verzenden. De elektronische handtekening die wordt toegevoegd kan enkel de elektronische handtekening zijn van een persoon die gemachtigd is om de firma voor de betreffende offerte te verbinden. Deze handtekenbevoegdheid moet blijken uit de statuten van de inschrijver.
Art. 81 Inhoud van de offerte
Bij het offerteformulier dienen de volgende documenten te worden gevoegd:
1) De samenvattende opmeting (zie art. 83);
2) De documenten die vereist zijn voor de selectie (zie art. 58 en volgende);
3) De documenten die vereist zijn voor de gunning;
4) De bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen (art. 82, §3 K.B. Plaatsing). Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van één van de volgende documenten:
- uittreksel of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in het B.S., houdende benoeming van de bestuurders;
- volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan een ander persoon;
- voorleggen van benoemingsbesluit van zaakvoerder;
- andere documenten ter staving van de bevoegdheid;
5) Het document en de afzonderlijke prijsberekening bedoeld in art. 30, tweede lid, 1° en 2° van het K.B. van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met name
1. een document dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin de inschrijver beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan;
2. een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en –middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en –middelen;
Het bijvoegen van deze documenten is essentieel voor de beoordeling van de offerte.
De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn samenvattende opmeting. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Economische en financiële draagkracht

Art 67 Financiële en economische draagkracht
Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie A, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren.

Vakbekwaamheid

Art. 69 Technische bekwaamheid
Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie A, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren.
Art. 74 Beroep op draagkracht andere entiteiten
Het is de inschrijver niet toegelaten een beroep te doen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van art. 21 wet 2006.
Als de inschrijver zich beroept op de draagkracht van andere entiteiten, moet de behoorlijk ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze entiteiten bij de offerte gevoegd worden.