Aankondiging van een opdracht

Herinrichting Woluwelaan R22 te Machelen tussen de Kerklaan en de Haachtsesteenweg, inclusief het complex R0/E19/R22 (deelproject 1).

Herinrichting Woluwelaan (R22) te Machelen tussen de Kerklaan en de Haachtsesteenweg, inclusief het complex R0/E19/R22
(deelproject 1)

Publicatiedatum
06-01-2014
Deadline
17-02-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111291 - Inrichten van de bouwplaats
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45221119 - Brugrenovatiebouw
45232130 - Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45233141 - Wegenonderhoud
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 66 van K.B.van 15/07/2011 zijn van toepassing

Economische en financiële draagkracht

cfr bestekvoorschriften
Categorie C
Klasse 8
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemer van werken, tonen de inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan door het verlenen van de volgende informatie :
1. het eigen vermogen van de onderneming van de recentste drie boekjaren
2. de solvabiliteitsratio van de onderneming van de recentste drie boekjaren
3. de gemiddelde geconsolideerde omzet van de onderneming over de recentste drie boekjaren
Als berekeningswijze voor de solvabiliteitsratio wordt de verhouding “Eigen Vermogen / Totaal Vermogen” aanzien. Hierbij kunnen achtergestelde aandeelhoudersleningen ook als Eigen Vermogen worden aanzien, mits hier aangegeven wordt welke partij deze aandeelhoudersleningen verstrekt en voor welk bedrag.
De minimale eisen waaraan de inschrijvers moeten voldoen betreffen :
1. het eigen vermogen van de onderneming moet voor elk boekjaar tenminste positief zijn en het eigen vermogen van de onderneming moet op het einde van het recentste boekjaar tenminste 10 miljoen EUR bedragen
2. de solvabiliteitsratio van de onderneming bedraagt tenminste :
a. 0,16 voor elk individueel boekjaar
b. 0,20 voor het gemiddelde over de drie recentste boekjaren
3. De gemiddelde geconsolideerde omzet van de onderneming gemeten over de recentste drie boekjaren, bedraagt jaarlijks tenminste 100 miljoen EUR
De inschrijvers maken gebruik van het invulformulier “Financiële selectiegegevens inschrijver” zoals gevoegd in bijlage C bij dit bestek en voegen dit ingevuld formulier bij hun offerte.
De informatie vermeld in dit formulier wordt in een aparte bijlage gestaafd door de inschrijvers op basis van de volgende officiële financiële informatie van de drie laatste boekjaren :
• een kopie van de enkelvoudige én geconsolideerde jaarrekeningen van de inschrijver (of, indien de inschrjiver een combinatie betreft, van elk lid daarvan), goedgekeurd door de bedrijfsrevisor of door een daaraan gelijk gesteld accountant. De informatie per boekjaar bevat minstens de balans, de resultatenrekening, een overzicht van de kasstromen, een toelichting tot de jaarrekening en het jaarverslag;
Indien de inschrijvers onder de vorm van een Tijdelijke Handels Vennootschap of gelijkwaardige combinatie wensen in te schrijven gelden volgende minimale eisen :
1. het eigen vermogen van elke individuele vennootschap die deel uitmaakt van de THV moet voor elk boekjaar tenminste positief zijn en het gezamenlijk eigen vermogen van de drie grootste leden van de THV moet tenminste 10 miljoen EUR bedragen op het einde van het laatste boekjaar (waarbij de grootte van de leden gemeten wordt naar eigen vermogen) ;
2. de solvabiliteitsratio van de vennootschappen van de THV bedraagt tenminste :
a. 0,14 voor elke vennootschap van de THV per individueel boekjaar
b. 0,16 voor het gemiddelde van alle vennootschappen die deel uitmaken van de THV per individueel boekjaar
c. 0,20 voor het gemiddelde van alle vennootschappen die deel uitmaken van de THV over de drie recentste boekjaren samen
3. De gezamenlijke geconsolideerde omzet van de drie grootste leden (waarbij de grootte van de leden gemeten wordt naar omzet) van de THV, bedraagt jaarlijks tenminste 100 miljoen EUR.
Laatstnoemde inschrijvers maken gebruik van het invulformulier “Financiële selectiegegevens THV” zoals gevoegd in bijlage D bij dit bestek en voegen dit ingevuld formulier bij hun offerte.
De informatie vermeld in dit formulier wordt in een aparte bijlage gestaafd door de inschrijvers op basis van de volgende officiële financiële informatie van de drie laatste boekjaren :
• een kopie van de enkelvoudige én geconsolideerde jaarrekeningen van de inschrijver (of, indien de inschrjiver een combinatie betreft, van elk lid daarvan), goedgekeurd door de bedrijfsrevisor of door een daaraan gelijk gesteld accountant. De informatie per boekjaar bevat minstens de balans, de resultatenrekening, een overzicht van de kasstromen, een toelichting tot de jaarrekening en het jaarverslag;
Indien de inschrijvers zich beroepen op een andere entiteit (moederfirma of gelijkwaardig) om te voldoen aan bovenvermelde selectiecriteria, moet de inschrijver een door gemachtigd persoon ondertekende verbintenis van deze entiteit bij zijn offerte voegen, waaruit blijkt dat de voor de opdracht vereiste middelen aan de inschrijver ter beschikking zullen gesteld worden.

Vakbekwaamheid

cfr. bestekvoorschriften
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s):
1) de studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver, meer bepaald van de werfverantwoordelijke(n)
2) Een lijst van de belangrijkste werken uitgevoerd vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken
De inschrijvers moeten voldoen aan volgende minimale eisen :
• de werfverantwoordelijke bezit tenminste een bachelor diploma, hetwelke relevant is voor de opdracht
• de werfverantwoordelijke heeft een relevante ervaring met gelijkaardige projecten van tenminste 5 jaar
• tenminste één van de referenties van uitgevoerde werken slaat op de recentste drie jaar voorafgaand aan de aankondiging van de opdracht
De referentielijst van de belangrijkste werken uitgevoerd vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht - waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken -, moet worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden:
- de inhoud van de opdracht;
- het bedrag van de opdracht;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van werken voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!