Havenbedrijf Antwerpen
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitnodiging tot indienen offerte - Het verhogen van het wegdek van de Ketenisbrug en Prosperbrug - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

De opdracht heeft tot doel het verhogen van een deel van het wegdek van de Ketenisbrug en de Prosperbrug van de Kieldrechtsluis in de haven van Antwerpen. De verhoging van het wegdek is in verhouding met de verhoging van de treinsporen op de bruggen. Het verhogen van de treinsporen zit niet vervat in dit bestek, maar de mogelijkheid bestaat dat deze werken gelijktijdig of aansluitend gebeuren. De aannemer houdt hiermee rekening bij het opmaken van zijn offerte.
Per brug dient slechts een deel van het wegdek verhoogd te worden. De zones waar het wegdek verhoogd moet worden zijn terug te vinden op de plannen in bijlage bij dit bestek. De verhoging van het wegdek is in verhouding met de verhoging van de treinsporen. Het niveau van de rails en het wegdek kan relatief tov elkaar verschillen. Een exacte inmeting en configuratie zal gebeuren bij aanvang van de werken. De in dit bestek voorgestelde verhoging van de wegdekken maakt deel uit van een studie.


Datum van verzending van deze aankondiging
11-08-2017
Publicatiedatum
11-08-2017
Deadline
04-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45233210 - Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Birgit Simons
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver dient een passende bankverklaring voor te leggen als bewijs van de financiële en economische bekwaamheid.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

De inschrijver bezorgt een lijst met minstens 3 referenties van gelijkaardige opdrachten (= het verlijmen van een versterking op een stalen brugdek) gedurende de laatste 10 jaar met een beschrijving van de uitgevoerde werken en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5 of
E (Burgerlijke bouwkunde), Klasse 5 of
F (Metaalconstructies), Klasse 5