Rectificatie

Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen op autosnelwegen en gewestwegen in Vlaams-Brabant

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 16665750
E-mail
wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288722

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen op autosnelwegen en gewestwegen in Vlaams-Brabant

Referentienummer: AWV Vl-Br-O21/0/559-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het leveren, aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen op bestaande wegverhardingen van de autosnelwegen (hoofdwegen en primaire wegen type I) in de provincie Vlaams-Brabant d.m.v. een resultaatsverbintenis:
- Het voorbehandelen en aanbrengen van aslijnen en randlijnen.
- Het aanbrengen van aslijnen en randlijnen
- Het voorbehandelen en aanbrengen van figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden….
- Het aanbrengen van arceringen, figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden…
- Het verwijderen van diverse markeringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-531634

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 203-417550

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Middels dit rechtzettingsbericht wordt het aangepast bestek "O21-0-559 bestek voor pub_RB1" alsook de beschrijvende opmeting/inventaris "O21-0-559 B.OPM - RB1" en de samenvattende opmeting/inventaris "O21-0-559 S.OPM - RB1" (Word en Excel) gepubliceerd. De wijzigingen en verduidelijkingen van het bestek en de inventaris werden opgenomen in het document "O21-0-559 Overzicht wijzigingen RB1".

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2399 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!