Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Selectieleidraad aanstellen ontwerper publieke ruimte voor de vergroening van de omgeving stadhuis Genk (incl. een visie voor het vergroenen van het centrum van Genk)

De opdracht is tweeledig.
• Het opstellen van een masterplan voor de vergroening van een ruime omgeving rond het stadhuis en het centrumgebied.
• De volledige ontwerpopdracht voor de uitvoering van de eerste fase van de herinrichting van de directe omgeving stadhuis, mn de binnenkoer en de zone slagboomparking aan de Dieplaan.
Voor het uitvoeren van de opdracht worden volgende competenties van het team verwacht:
• Een sterke visie met betrekking tot stedelijke publieke ruimte
• Een vernieuwende en creatieve kijk op vergroeningsprojecten en op de transformatie van ruimtes tot belevingsplekken
• Conceptueel ontwerpvermogen en ervaring met ontwerp publieke ruimte
• skills om draagvlak te vinden voor het ontwerp bij beleid en burgers (via participatietrajecten)
• Ervaring met ontwerp én uitvoering van infrastructuurprojecten
• goede kennis hebben en ervaring met overheidsopdrachten, de procedures en de typebestekken van technologische evoluties in de mobiliteitssector.
Het beschikbare budget voor de herinrichting van de binnenkoer en slagboomparking wordt geraamd op 500.000 euro. ( excl. Erelonen en BTW ).
Daarnaast is nog een klein budget ter beschikking voor de uitvoering van kleine herinrichtingsprojecten die volgen uit de voorstellen van de participatieve trajecten
VERSCHILLENDE STAPPEN VAN DE PROCEDURE
Stap 1. Selectiefase
(voorliggend selectiebestek heeft enkel betrekking op deze eerste stap)
Door een officiële bekendmaking wordt de private markt geïnformeerd over het bestaan van de opdracht en uitgenodigd om over te gaan tot het indienen van een kandidatuur.
In het kader van deze selectieprocedure wordt voorliggende selectieleidraad ter beschikking gesteld van alle geïnteresseerde partijen. Aan de hand van deze selectieleidraad wordt het aantal gegadigden dat wordt toegelaten om een offerte in te dienen beperkt tot drie (3), en dit voor zover er voldoende gegadigden kunnen worden gevonden die bewijzen dat ze niet verkeren in een uitsluitingsgrond en voldoen aan de selectiecriteria.
Stap 2. Gunningsfase – beoordeling van de offertes door een jury
Na het nemen van een beslissing inzake de selectie, wordt de gunningsprocedure voortgezet ten aanzien van de geselecteerde Kandidaten, dit zijn de gegadigden.
De Gegadigden zullen het bijzonder bestek ontvangen. Dit bestek zal uitgebreidere informatie bevatten over de opdracht. In deze fase worden de maximaal drie kandidaten die door de aanbestedende overheid geselecteerd werden, door de opdrachtgever uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen, in de vorm en op de wijze zoals bepaald in het bijzonder bestek.
De door de maximaal drie kandidaten uitgewerkte projectvoorstellen zullen beoordeeld worden op hun regelmatigheid en vervolgens beoordeeld worden aan de hand van de volgende gunningscriteria:
• Voorgesteld forfaitair ereloon voor het masterplan
• Voorgesteld ereloon en korting op KVIV barema’s voor de volledige ontwerpopdracht
• Kwaliteit van het ontwerpvoorstel
• Kwaliteit van het voorgestelde proces
Het ontwerp dat na aftoetsing van de gunningscriteria de hoogste score behaalt wordt finaal weerhouden, deze ontwerpers krijgen de opdracht toegewezen.
Aan de Gegadigden (maximum 3) die een regelmatig bevonden offerte hebben ingediend, zal een vergoeding worden betaald van EUR 4.000, excl. BTW.
De uiteindelijke kandidaat, aan wie de opdracht wordt toegewezen, brengt dit bedrag in mindering op het ereloon.
samenstelling basisteam :
het team van technische deskundigen bestaat minstens uit:
• Een bureau voor de civieltechnische werken / infrastructuurwerken inzake de publieke omgevingsaanleg. Dit bureau moet ervaring hebben met complexe opdrachten en het bouwen van publieke ruimte op ondergrondse parkings.
• Een stabiliteitsbureau ( aandeel oa bouwen op de ondergrondse parking, brug,… );
• Een bureau voor speciale technieken ( aandeel oa verlichting, elektriciteit, beregening,… );
• Een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezelijking;
• Desgevallend een architect waar beroep op kan gedaan worden ifv het bekomen van de stedenbouwkundige vergunningen ingeval er vergunningsplichtige constructies in het ontwerp zitten.

Publicatiedatum
24-10-2016
Deadline
16-12-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45112710 - Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45112711 - Landschappelijk ontwerp voor parken
45112712 - Landschappelijk ontwerp voor tuinen
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Genk
Postadres
Stadsplein 1, 3600 Genk, BE
Contactpunt(en)
De heer Luc Serroyen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Kan uitgesloten worden van deelneming aan de Opdracht, in welk stadium van de procedure ook, elk basisteamlid (dit zijn de Ontwerper of leden van het technisch team) dat deel uitmaakt van de Kandidatuur:
1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken;
5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen betreffende betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 bis van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996;
6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de selectie.
De beoordeling betreffende de uitsluitingsgronden gebeurt in eerste instantie op grond van de hierboven vermelde gevallen 1°, 2°, 3°, 50 of 6° en van de voorgelegde bewijsstukken:
a) voor 1°, 2° of 3°: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan;
b) voor 5° of 6°: een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land.
Om aan te tonen dat de inschrijver zich niet in één van deze uitsluitingsgronden bevindt, voegt hij een verklaring op eer toe volgens het model dat als bijlage bij deze Selectieleidraad is gevoegd.
De inschrijvers kunnen, in hoeverre dit noodzakelijk blijkt, gevraagd worden eventuele stukken in de offertefase toe te voegen aan hun dossier.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
economische draagkracht :
De Ontwerper(s) toont op basis van de omzetcijfers aan dat hij/zij ervaring heeft met omvangrijke projecten. De afzonderlijke omzetcijfers van de laatste 3 jaren tonen aan dat een omzet van minstens 500.000 EUR /jaar werd gerealiseerd. De partner die in zal staan voor het infrastructuurontwerp dient tevens een jaaromzet van minstens 500.000 EUR /jaar te halen.
Bij tijdelijke verenigingen zal de jaaromzet van de laatste 3 jaren van alle partners van de tijdelijke vereniging worden samengeteld en dient deze minimum 1.500.000 EUR /jaar te bedragen. De ontwerper dient hierin een jaaromzet van minstens 500.000 EUR /jaar te hebben.

Vakbekwaamheid

zie bestek
De ontwerper en het team van deskundigen, dat deel uitmaakt van het basisteam zullen hun technische bekwaamheid aantonen op basis van:
1. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde landschapsarchitect / ontwerper publieke ruimte en de teamleden en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan; de leden van het basisteam moeten de nodige technische kwalificaties en beroepservaring met complexe opdrachten ( en deeltaken ) aantonen. Het bureau dat instaat voor het infrastructuurontwerp (uitvoering) toont ervaring aan met het bouwen op ondergrondse parkings.
2. drie (3) relevante projecten die door de Ontwerper en/of het basisteam werden ontworpen en die gerealiseerd zijn gedurende de laatste 5 jaar, waarbij onder meer volgende elementen zullen in overweging genomen worden:
1. De relevantie van het programma en de context.
2. De relevantie van de omvang van het project, projecten van gelijkaardige bouwkost en omvang, minstens 2 van de 3 projecten hebben een bouwkost van meer dan 2.000.000 EUR .
Minstens 2 van de 3 voorgestelde referentieprojecten moeten gestaafd worden door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de opdrachtgever met vermelding van het bouwbudget.
De aanbestedende overheid wenst uitdrukkelijk te vermelden dat exact 3 referentieprojecten per basisteam zullen beoordeeld worden. Elk referentieproject wordt toegelicht op maximaal 4 A4-pagina’s per referentieproject. (dus maximaal 12 pagina’s in totaliteit voor de referenties). Overzichten/lijsten/portfolio’s/… van het volledige oeuvre van het bureau kunnen worden ingediend in het kader van de beroepskwalificaties maar worden niet mee in overweging genomen als beoordeling van de referentieprojecten of voor de doorselectie.
De referentieprojecten moeten op basis van bovenstaande elementen worden toegelicht. Het louter opsommen en situeren van een project is niet voldoende, een gebrek aan informatie om bovenstaande elementen te beoordelen kan tot uitsluiting leiden. Het team staat dus zelf in voor de selectie van 3 relevante ontwerpen.
Het niet toevoegen van de 3 uitgewerkte referenties geeft aanleiding tot nietigheid van de kandidatuur.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!