Stad Damme
Aankondiging van een opdracht

Infrastructuurwerken Weststraat

De hierbij bedoelde aanneming heeft tot doel het aanleggen en vernieuwen van fietspaden en zijstroken + vernieuwen van de toplaag van de rijweg, een aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, het heraanleggen van gemengde rioleringen en drukrioleringen in de Weststraat te Vivenkapelle - Moerkerke.

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Damme
Postadres
Vissersstraat 2a, 8340 Damme, BE
Contactpunt(en)
De heer Hans Boone

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 6