Stad Aalst
Aankondiging van een opdracht

Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Riolerings- en wegenwerken in de Henri Moensstraat en parking achter de kerk te Herdersem

De werken omvatten:
- Realisatie gescheiden rioleringsstelsel en opbraak en heraanleg wegenis langs de Henri Moenstraat.
- Opbraak verhardingen kerkomgeving.
- Heraanleggen voetpaden rondom kerkgebouw (inclusief voetgangers- en fietsverbinding Grote Baan
- Aanplanten nieuwe bomen langs de voet- en fietspaden
- Aanleggen parking/evenementenplein inclusief toegangsweg voor de toekomstig te realiseren verkaveling.

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
24-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Aalst
Postadres
Werf 9, 9300 Aalst, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Voor buitenlandse inschrijvers: Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de wetgeving van het land waar hij gevestigd is.
* Het attest blanco strafregister kan door de aanbestedende overheid niet rechtstreeks opgevraagd worden via de elektronische middelen van de federale overheid (telemarc/digiflow). Daarom vragen wij om een attest blanco strafregister bij uw offerte te voegen dat u kan opvragen via [email protected]
U hoeft enkel de firmanaam, adres, btw nummer en reden van aanvraag “in het kader van onderzoek inschrijving van een overheidsopdracht” op te geven. Het attest zal u vervolgens met de post worden overgemaakt.
Indien u al in het bezit bent van dergelijk attest, gelieve er dan voor te zorgen dat dit niet ouder is dan maximum 5 maanden voor datum inschrijving.
* Machtiging: de gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3