MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Verwerving"
Rectificatie

Punctuele overheidsopdracht voor de levering en installatie van de opslagtanks voor ontijzingsproducten voor start-, landings- en taxibanen t.v.v. diverse kwartieren (Melsbroek, Bevekom, Florennes, Kleine-Brogel)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Verwerving"
Nationaal identificatienummer
0308.357.555_16
Postadres
Eversestraat, 1
Plaats
Evere
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Davy Gailliaert
Telefoon
+32 24415362
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.mil.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370510

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Punctuele overheidsopdracht voor de levering en installatie van de opslagtanks voor ontijzingsproducten voor start-, landings- en taxibanen t.v.v. diverse kwartieren (Melsbroek, Bevekom, Florennes, Kleine-Brogel)

Referentienummer: MRMP-I/A-20IA471-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45213220 - Bouwen van opslagloodsen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Een punctuele overheidsopdracht voor de vervanging van opslagciternes voor ontijzingsproducten (actueel Provifrost KA Eco) voor de start-, landings- en taxibanen in 4 verschillende kwartieren overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek. De opdracht omvat de levering en installatie van:o 2 citernes 20.000 Li te Bevekom (1W)o 2 citernes 20.000Li te Florennes (2W Tac)o 2 citernes 20.000 Li te Kleine-Brogel (10W Tac)o 1 citerne 20.000 Li te Melsbroek (15W)De opdracht omvat eveneens:• Alle noodzakelijke transport en plaatsing van de nieuwe citernes 20.000Li (PEHD, enkelwandig) op bestaande sokkels• De evacuatie van de oude citernes• De levering en installatie van een elektrische pomp (incl behuizing van de pomp en afscherming voor de elektrische leidingen) per citerne om de strooiwagens te vullen. Deze pompen dienen rechtstreeks op de citernes geïnstalleerd te worden.• Het overbrengen van de ontijzingsproducten aanwezig in de oude citernes naar de nieuwe citernes• Alle noodzakelijke elektrische aansluitingen en leidingen • De evacuatie van twee niet operationele zoutsilo’s die zich op de site van Kleine Brogel bevinden • Waar nodig, het vervangen/herstellen van de aanwezige sokkels die de citernes ondersteunen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-509524

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aanpassing Bijl A App 1 (meetstaat) - Posten B.2.1 en B.2.2.