Gemeente Elsene
Aankondiging van een opdracht

OPNIEUW VERVEN VAN TWEE VERDIEPINGEN (-5 EN -4) VAN DE PARKING (PLAFONDS, VLOER EN MUREN) EN DE DESBETREFFENDE TOEGANGSHELLINGEN ALSOOK VERVEN (MUREN EN PLAFONDS) VAN DE TWEE TRAPHALLEN EN DE KANTOREN VOOR ONTHAAL VAN HET PUBLIEK IN DE TULPPARKING.

BETREFFENDE OPNIEUW VERVEN VAN TWEE VERDIEPINGEN (-5 EN -4) VAN DE PARKING (PLAFONDS, VLOER EN MUREN) EN DE DESBETREFFENDE TOEGANGSHELLINGEN ALSOOK VERVEN (MUREN EN PLAFONDS) VAN DE TWEE TRAPHALLEN EN DE KANTOREN VOOR ONTHAAL VAN HET PUBLIEK IN DE TULPPARKING. (Tulpstraat, 41 1050 Brussel)

Publicatiedatum
05-10-2015
Deadline
02-11-2015 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45440000 - Schilderwerk en beglazing
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Elsene
Postadres
Elsensesteenweg, 168, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Raspé Maxime
Ter attentie van
Raspe Maxime

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver impliciet op erewoord dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 § 1 en § 2 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 bevindt.
Socialezekerheidsbijdragen
Kan in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten worden van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig artikel 62 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.

Hiertoe zal de aanbestedende overheid zelf d.m.v. elektronische middelen (Digiflow) inlichtingen inwinnen over de stand van de betaling door de inschrijver jegens de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ).
Voor de inschrijver die personeel van een andere Lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, wordt bij de offerte een attest gevoegd, uitgereikt door de bevoegde overheid en waarin wordt bevestigd dat hij, volgens de rekening uiterlijk vastgesteld op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Fiscale verplichtingen.
Kan in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten worden van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
Voor een Belgische inschrijver verifieert de aanbestedende overheid zelf de naleving van de fiscale verplichtingen van de inschrijver ten opzichte van de FOD Financiën via elektronische middelen (Digiflow).
Voor de inschrijver van een andere Lidstaat van de Europese Unie, wordt bij de offerte een attest gevoegd, uitgereikt door de bevoegde overheid, en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Beroepsfouten.
Kan van de toegang tot de opdracht worden uitgesloten, de inschrijver die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan behoorlijk vastgesteld op elke grond die de gemeente Elsene aannemelijk kan maken.

Vakbekwaamheid

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning, moet de kandidaat of inschrijver voldoen aan de vereisten voor de erkenning in klasse 3, ondercategorie D13.

De offerte moet vermelden:
- ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt (klasse 3, ondercategorie D13). De aanbestedende overheid zal het zelf controleren bij de databank van erkende aannemers (FOD Economie) via elektronische middelen (DIGIFLOW).
- ofwel dat de inschrijver de toepassing van artikel 3,§1, 2° van de wet van 20 maart 1991 inroept. In dat geval voegt de inschrijver een dossier bij zijn offerte dat aantoont dat de inschrijver voldoet aan de vereisten van de gevraagde klasse en categorie. De aanbestedende overheid zal het dossier overmaken aan de Erkenningscommissie.
- ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval voegt de inschrijver bij zijn offerte het door de bevoegde instantie afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving en elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning kan aantonen (klasse 3, ondercategorie D13). Dit certificaat of deze inschrijving vermeldt de referenties die de certificering of de inschrijving op de lijst hebben mogelijk gemaakt.

Eventuele minimumeisen:

klasse 3, ondercategorie D13