Stad Gent
Rectificatie

Passief nieuwbouwproject Kinderdagverblijf De Boekenmolen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Gent
Nationaal identificatienummer
207.451.227
Postadres
Botermarkt 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92667780
E-mail
[email protected]
Fax
+32 92667379

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.gent.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Passief nieuwbouwproject Kinderdagverblijf De Boekenmolen

Referentienummer: BOU/2018/005-ID 4382

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-514228

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
23-06-2020 10:00
Te lezen:
01-09-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

Dit rechtzettingsbericht wordt gepubliceerd om volgende reden: Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 1 september 2020, 10.00. De verbintenistermijn wordt gewijzigd van 240 kalenderdagen naar 360 kalenderdagen. Gelieve met deze informatie rekening te houden voor de opmaak en het indienen van uw offerte. Opgelet: U kan maar één geldige offerte indienen, u kan reeds een ingediende offerte intrekken en opnieuw een offerte indienen.