NMBS-Procurement & Investments
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C9A/0000348255 - Herschilderen van zowel metalen zitbanken als onderstellen die verspreid zijn over de area Centrum, Noordoost en Zuidoost.

Herschilderen van zowel metalen zitbanken als onderstellen die verspreid zijn over de area Centrum, Noordoost en Zuidoost.

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
10-01-2017 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
45442121 - Schilderen van installaties
45442100 - Schilderwerk
45440000 - Schilderwerk en beglazing
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investments
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
10-14 B-PI.01
Ter attentie van
Annelies Pardon

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de kandidaat dient aan te tonen dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen voor deelname bevindt die zijn vermeld in art. 66 KB 16.7.2012 en voegt daartoe bij zijn aanvraag tot deelneming de volgende documenten:
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie of een vergelijkbare toestand bevindt,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan alle beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voorsociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
— Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) en waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld,
— een verklaring op erewoord dat de inschrijver bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan.
Wanneer één of meerdere van de hierboven aangehaalde documenten of getuigschriften niet worden uitgereikt in het betrokken land, kunnen ze worden vervangen door overeenstemmende documenten of een verklaring onder eer of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat-firma dient te beschikken over een gezonde financiële basis. Indien nodig, zal een financiële audit worden uitgevoerd om de financiële gezondheid van de onderneming en de echtheid van de geleverde inlichtingen na te gaan. De NMBS behoudt zich het recht voor kandidaten van verdere deelname aan deze opdracht uit te sluiten op grond van de resultaten van de uitgevoerde financiële audit.
De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een exemplaar van het jaarverslag met betrekking tot het laatste afgesloten boekjaar, alsook een document met vermelding van de omzetcijfers die tijdens de laatste drie boekjaren werden gerealiseerd binnen de dienstverlening die het voorwerp van deze opdracht uitmaakt. Enkel firma's die binnen de gevraagde branche een jaarlijks omzetcijfer van minstens 75.000 EUR realiseren, kunnen aan deze opdracht deelnemen.

Vakbekwaamheid

De kandidaat verschaft in zijn aanvraag tot deelneming minstens drie (3) referenties of gelijkwaardige contracten met andere ondernemingen/ overheidsdiensten betreffende schilderwerken. De kandidaat geeft hiervoor volgende informatie:
- Naam van de onderneming / overheidsdienst
- Types installaties
- Totaal bedrag opdracht
De kandidaat geeft de naam en de beroepskwalificaties van zijn personeel op, belast met de uitvoering van dergelijke projecten.