Provincie West-Vlaanderen
Rectificatie

Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Zwartegatbeek en op de Blekerijbeek te Pittem

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koning Leopold III-laan 41
Plaats
Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Veerle Detavernier
Telefoon
+32 50407155
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.west-vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300999

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Zwartegatbeek en op de Blekerijbeek te Pittem

Referentienummer: West-Vlaanderen-0846/2018/001-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

GOG Blekerijbeek :- herprofileren van bovenstroomse waterlopen en het plaatsen van stuwen ter bevordering van de waterbergende capaciteit van de waterloop- het vernieuwen van bestaande overwelving thv de Hoogrokerstraat en terug openleggen van waterlopen ter bevordering van de doorstroom en wegwerken van een knelpunt- het aanleggen van een overstromingsgebied met knijpconstructie om de piekdebieten in de waterloop op te vangen en stroomafwaarts wateroverlast te vermijdenGOG Zwartegatbeek :- het aanleggen van een berm met knijpconstructie om zo een overstromingsgebied te creëren ter bescherming van stroomafwaartse gebieden- de nodige aanpassingen aan bestaande afwateringsstructuren

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-536802

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vier documenten werden toegevoegd : - TW nr02 zijn wijzigingen in de tekst van het bestek. - terechtwijzing afsluitingen en poorten - terechtwijzing leuning - nieuwe meetstaat