Stad Roeselare
Aankondiging van een opdracht

Leggen en herleggen van voetpaden

Voorwerp van deze werken: Leggen en herleggen van voetpaden.
De werken omvatten hoofdzakelijk:
- het opbreken van bestaande verhardingen, trottoirbanden en straatkolken
- het aanleggen van nieuwe verhardingen in betontegels of betonstraat, stenen of bitumineuze verhardingen of natuursteen
- het leveren en plaatsen en het herplaatsen van trottoirbanden
- het leveren en plaatsen van straatkolken en het uitvoeren van de aansluitingen op de riool of inspectieput.
Plaats van uitvoering: Grondgebied stad Roeselare
De opdracht kan 3 keer verlengd worden.

Publicatiedatum
22-10-2015
Deadline
02-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Roeselare
Postadres
Botermarkt 2, 8800 Roeselare, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
- In orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver een rsz-attest niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf digitaal opvragen.
- In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
- In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
- Uittreksel uit het Centraal Strafregister
Dit attest moet niet bij de offerte gevoegd worden, maar zal enkel gevraagd worden aan de inschrijver wie de opdracht uiteindelijk gegund krijgt.
Dit attest kan u gemakkelijk per mail aanvragen: [email protected]
Vermeld hierbij volgende gegevens:
1. Naam rechtspersoon, 2. Ondernemingsnummer, 3. Adres, 4. Reden (= aanbesteding)

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

geen

Vakbekwaamheid

Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:

geen
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3