Havenbedrijf Antwerpen
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - huur van een mobile elevating gangway for cruise ships

De levering omvat:
1. Verhuur van een tijdelijke gangway vanaf 1 maart 2017 voor een periode van 4 tot 6 maanden.
2. De gangway dient minimaal te voldoen aan de volgende vereisten:
- Voldoet aan alle richtlijnen en normen die van toepassing zijn
- Geschikt zijn voor de beperkte beschikbare ruimte
- Geschikt voor gebruik bij het getij aan de schelde: werkbereik tussen 1,5 en 10 m hoogte
- Mogelijkheid om eenvoudig te positioneren langs de kade in functie van de aanmeerpositie en deuropening van het schip
- Uitschuifbaar van 1,5 m tot 3,5 m uit de kade (2 m in/uitschuiven).
3. Locatie
- Kaai 21 aan de cruise terminal : deze locatie is de geprefereerde locatie en heeft slechts een beschikbare breedte van 6,5m

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45213353 - Installatiewerkzaamheden voor passagiersgangways
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Huur
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, BE

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012.
De indiening van de aanvraag tot deelneming geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in §§1 en 2 van art. 66 van het KB van 16 juli 2012.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Vakbekwaamheid

De kandidaat zal aantonen over de nodige ervaring te beschikken gelijkaardig aan het merendeel van de elementen van de hieronder vermelde leveromvang en dit aan de hand van een referentielijst van soortgelijke opdrachten.
Leveromvang:
1. Verhuur van een tijdelijke gangway vanaf 1 maart 2017 voor een periode van 4 tot 6 maanden.
2. De gangway dient minimaal te voldoen aan de volgende vereisten:
- Voldoet aan alle richtlijnen en normen die van toepassing zijn
- Geschikt zijn voor de beperkte beschikbare ruimte
- Geschikt voor gebruik bij het getij aan de schelde: werkbereik tussen 1,5 en 10 m hoogte
- Mogelijkheid om eenvoudig te positioneren langs de kade in functie van de aanmeerpositie en deuropening van het schip
- Uitschuifbaar van 1,5 m tot 3,5 m uit de kade (2 m in/uitschuiven).
3. Locatie
- Kaai 21 aan de cruise terminal : deze locatie is de geprefereerde locatie en heeft slechts een beschikbare breedte van 6,5m