SCOOP
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie Sanitair hoofdgebouw GO! Atheneum Tervuren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
SCOOP
Nationaal identificatienummer
SCOOP
Postadres
de Bavaylei 134
Plaats
Vilvoorde
Postcode
1800
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer David Peirsman
Telefoon
+32 27697391
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.scoop.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/67/11E/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Onderwijs

I.5) Hoofdactiviteit

Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie Sanitair hoofdgebouw GO! Atheneum Tervuren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer:   KIW-2020-67

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45332400 - Installeren van sanitair

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45210000 - Bouwen van gebouwen
45211310 - Bouwen van badkamers
45214000 - Gebouwen voor onderwijs en onderzoek
45214200 - Schoolgebouwen
45214220 - Bouwen van middelbare school
45214300 - Bouwwerkzaamheden voor school voor hoger onderwijs
45214310 - Bouwen van school voor beroepsonderwijs
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
45330000 - Loodgieterswerk
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45332300 - Leggen van afvoerbuizen
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45422000 - Timmer- en schrijnwerk
45430000 - Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45431000 - Tegelwerk
45431100 - Leggen van vloertegels
45431200 - Zetten van wandtegels
45432000 - Leggen van vloeren en aanbrengen van vloerbedekking, wandbekleding en behang
45432100 - Aanbrengen en afwerken van vloeren
45432110 - Leggen van vloeren
45442100 - Schilderwerk
45442110 - Schilderen van gebouwen
45453000 - Revisie- en opknapwerkzaamheden
45453100 - Opknapwerkzaamheden
45454100 - Restauratiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   GO! Atheneum Tervuren, Hippolyte Boulengerlaan 7, 3080 Tervuren te 1800 Vilvoorde

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het betreft de verbouwing van de jongens-, meisjes- en personeels-toiletten, zoals aangegeven op de plannen ‘Bestaande Toestand Toiletten KATE’, naar een nieuwe inplanting volgens de bijgevoegde plannen ‘Nieuwe Toestand Toiletten KATE’ in het hoofdgebouw van het GO! Atheneum Tervuren gelegen te H.Boulengerlaan 7, te 3080 Tervuren.
De werken zijn in detail uitgetekend en beschreven en zijn inclusief afbraak huidige toiletten, plaatsing nieuwe vloeren, wanden, sanitair, water toe- en afvoer, verwarming, ventilatie, verlichting, etc.. dit alles geheel uitgevoerd en afgewerkt volgens de technische bepalingen uitgeschreven in het bijhorende bestek.
Uitvoering liefst zo snel mogelijk na gunning, ttz tussen September 2020 en eind December 2020, termijn overeen te komen met scholengroep en school.
Offerte in te dienen ten laatste op maandag 17 augustus 2020, opening offertes dinsdag 18 augustus 2020.
Werken voor scholengroep SCOOP zijn steeds aangename projecten en staan te dienste van de jongeren in onze scholen! Een mooie sanitaire uitrusting draagt sterk bij tot hun welzijn in hun dagelijkse leefomgeving en daar schenken wij, samen met u, terecht grote aandacht aan. Hartelijk dank voor het indienen van uw beste offerte.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   28-09-2020

Einde:   16-11-2020

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   ja

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Vereiste opties (zie meetstaat en technische bepalingen bestek)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes) attest of attesten uitgereikt door de administratie(s) die in zijn land die bevoegd is (zijn) voor het innen van de RSZ (of van de taksen die in zijn land de RSZ vervangen) waarin vermeld staat dat hij in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van de voormelde administratie(s). Indien dit attest of deze attesten in zijn land niet worden uitgereikt, volstaat een verklaring op eer gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Alle posten welke in onderaanneming gegeven worden, moeten bij aanbesteding opgegeven worden door de inschrijver, met opgave van naam en contactgegevens van de verschillende onderaannemers per post uit de meetstaat . Het totaal van de in onderaanneming gegeven werken kan niet groter zijn dan 65% van het totaalbedrag van de opdracht, op straffe van dewelke de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de inschrijver uit te sluiten zonder verder verweer.

Eventuele minimumeisen:

1. Alle posten welke in onderaanneming gegeven worden, moeten bij aanbesteding opgegeven worden door de inschrijver, met opgave van naam en contactgegevens van de verschillende onderaannemers per post uit de meetstaat . Het totaal van de in onderaanneming gegeven werken kan niet groter zijn dan 65% van het totaalbedrag van de opdracht, op straffe van dewelke de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de inschrijver uit te sluiten zonder verder verweer.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1
D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 1

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   17-08-2020

Plaatselijke tijd:   15:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   15-11-2020

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   ja

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-06-2020