Stad Oostende
Aankondiging van een opdracht

Restauratie en herbouw van de dwarsvleugel van het beschermd monument "De Lange Schuur"

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Oostende
Nationaal identificatienummer
BE 0207.436.775
Postadres
Vindictivelaan 1
Plaats
Oostende
Postcode
8400
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Anja Gregorius
Telefoon
+32 59258370
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.oostende.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
dienst Overheidsopdrachten
Nationaal identificatienummer
410
Postadres
Vindictivelaan 1
Plaats
Oostende
Postcode
8400
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Anja Gregorius
Telefoon
+32 59258370
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.oostende.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2429/3T/2013

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Restauratie en herbouw van de dwarsvleugel van het beschermd monument "De Lange Schuur"

Referentienummer:   150.W.1046

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45454100 - Restauratiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE255 - Arr. Oostende

Voornaamste plaats van uitvoering:   Kinderboerderij De Lange Schuur, Stuiverstraat 599 te 8400 Oostende

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de gunningsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten,... Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.
Huidige overheidsopdracht omvat de restauratie van een beschermd monument De Lange Schuur, zijnde de restauratie en de herbouw van de volledige dwarsvleugel.
De werken omvatten:
- Afbraak en demontagewerken
- Funderingswerken
- Ruwbouwwerken
- Wind en waterdicht maken
- Volledige binnenafwerking
- Voorzien van technische installaties
- Beperkte omgevingswerken

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   200

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en de nodige attesten/bewijzen ONVERWIJLD in te dienen op simpele vraag van de aanbestedende overheid.
De te gunnen inschrijver zal per e-mail worden uitgenodigd de nodige attesten/bewijzen van bovenstaande impliciete verklaring op erewoord ONVERWIJLD in te dienen, zodat de aanbestedende overheid tot verificatie van de verklaring kan overgaan.
In toepassing van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 hoeft de Belgische inschrijver geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden, geen rsz-attest en geen attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen toe te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Relevante studie- en beroepskwalificaties :
a) studiekwalificaties: diploma’s en studiecertificaten van de uitvoerders en/of van het ondernemerskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden;
b) beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften;
Referentielijst met min. 3 referenties qua omvang en inhoud gelijkaardige projecten
De referenties dienen minstens te voldoen aan :
- Voorlopig opgeleverd na 1/1/2012
- Type werken : restauratie/renovate van traditionele baksteen gebouwen, inclusief de binnenafwerking en technieken
- Omvang werken : de kostprijs van de uitgevoerde werken bedragen minstens 60% van het ingediende offertebedrag. Een bovengrens wordt niet gesteld maar ligt bij voorkeur in de buurt van het offertebedrag.
De omschrijving dient minstens te omvatten :
- Opdrachtgever (en contactpersoon) en ontwerper
- Omschrijving van de werken
- Foto’s
- Kostprijs (bestelbedrag en eindafrekening)
- PV van voorlopige oplevering of attest van goede uitvoering
In overeenstemming met art.68 §4 (KB plaatsing) vraagt de aanbestedende overheid referenties die na 1/1/2012 werden voorlopig opgeleverd. Omdat zij dit noodzakelijk acht om een toereikend mededingingsniveau te waarborgen. M.a.w. het bewijs van relevante werken die langer dan 5 jaar geleden zijn verricht, worden ook in aanmerking genomen.
Een verklaring van de inschrijver dat hij minstens 50% van de werken (op basis van kostprijs) in eigen beheer zal uitvoeren.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om, indien zij twijfels heeft over de toestand van de inschrijver, na indiening van de offertes bijkomende originele bewijsstukken betreffende bovenvermelde uitsluitingstoestanden op te vragen aan de inschrijver, of om inlichtingen te verzoeken bij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten.

Eventuele minimumeisen:

De minimumeisen zitten vervat in voormelde vereisten.
Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten) , Klasse 5

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   26-08-2020

Plaatselijke tijd:   14:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   22-02-2021

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   26-08-2020

Plaatselijke tijd:   14:30

Plaats:   dienst Overheidsopdrachten, Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Uitvoeringstermijn in WERKDAGEN.
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:
De inschrijver is verplicht zich van de situatie ter plaatse te vergewissen.
Het plaatsbezoek gebeurt enkel op afspraak.
Er mogen geen vragen worden gesteld tijdens dit plaatsbezoek.
Na het plaatsbezoek kunnen vragen schriftelijk ingediend worden bij mevrouw Anja Gregorius, dienst Overheidsopdrachten per e-mail op [email protected] tot uiterlijk 10 dagen vóór de limietdatum voor het indienen van de offertes.
Eventuele opmerkingen die uit het plaatsbezoek hadden moeten blijken, moeten schriftelijk gemeld worden aan mevrouw Anja Gregorius, dienst Overheidsopdrachten per e-mail op [email protected] uiterlijk 10 dagen vóór de limietdatum voor het indienen van de offertes of vermeld worden in de offerte en kunnen na het indienen van de offerte niet meer worden opgeworpen.
Voor een verplichte afspraak m.b.t. het uitvoeren van een plaatsbezoek kunt u contact opnemen met mevrouw Lesley Sanders via e-mail: [email protected]
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-06-2020