Aankondiging van een opdracht

Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2° en 3° categorie en van niet-geklasseerde waterlopen in Polder tussen Schelde en Durme

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Polder tussen Schelde en Durme
Nationaal identificatienummer
0214.186.391_575083
Postadres
Vicus Pontrave 32
Plaats
Waasmunster
Postcode
9250
NUTS-code
BE232 - Arr. Dendermonde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ilse Van Dijck
Telefoon
+32 52463879
E-mail
polder.scheldedurme@telenet.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.vvpw.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311578

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311578

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Polder (publiekrechtelijke vennootschap met rechtspersoonlijkheid)

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Beheersing van de waterhuishouding

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2° en 3° categorie en van niet-geklasseerde waterlopen in Polder tussen Schelde en Durme

Referentienummer:   PTSD-1287/2019-2020(2022)-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Uitvoeren van onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2° en 3° categorie en van niet-geklasseerde waterlopen gelegen binnen de gebiedsomschrijving van Polder tussen Schelde en Durme in de periode 1/1/2019 tot en met 31/12/2020, met mogelijke stilzwijgende verlenging van twee maal één jaar (tot en met 31/12/2022)

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   Gebiedsomschrijving van Polder tussen Schelde en Durme

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Uitvoeren van onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2° en 3° categorie en van niet-geklasseerde waterlopen gelegen binnen de gebiedsomschrijving van Polder tussen Schelde en Durme, in de periode 1/1/2019 tot en met 31/12/2020 met mogelijke stilzwijgende verlenging van twee maal één jaar (tot en met 31/12/2022)

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-01-2019

Einde:   31-12-2020

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Mogelijke stilzwijgende verlenging van twee maal één jaar (tot en met 31/12/2022)

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

SELECTIECRITERIA BESTEK PTSD - 1287/2019-2020(2022)
De aanbestedende overheid zal door middel van Telemarc/digiflow volgende controles
doen: * RSZ - schulden
* FOD - fiscale schulden
* KBO - niet-faillissement
* FOD - btw-hoedanigheid
Onderstaande documenten dienen door de kandidaat aan de aanbestedende overheid overgemaakt te worden:
- Documenten die het mandaat bewijzen (wanneer de offerte door volmachthouders
wordt ingediend).
- Attest waaruit blijkt dat de aannemer erkend is in categorie B (waterbouwkundige werken) –
klasse 3.
- ISO-certificaat en VCA-attest met betrekking tot onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen / waterbouwkundige werken waarmee wordt aangetoond dat de kwaliteit en de veiligheid van de uitvoering gewaarborgd zijn.
- Een lijst van minstens drie vergelijkbare werken aan onbevaarbare waterlopen, uitgevoerd
door de aannemer zelf (dus niet door onderaannemers), gestaafd met een
tevredenheidsattest uitgeschreven door de aanbesteders van deze werken. Met deze lijst
moet worden aangetoond dat de inschrijver tijdens de laatste vijf jaar vergelijkbare werken
aan onbevaarbare waterlopen heeft uitgevoerd.
- De ondertekende verklaring waarin de onderaannemer(s) worden aangeduid of waarin
verklaard wordt dat er geen onderaannemer wordt aangesteld (Verklaring i.f.v.
Veiligheidscoördinatie).
De aanbestedende overheid zal aan de gekozen inschrijver een uittreksel uit het strafregister, dat hoogstens 3 maand oud is, opvragen en dit zowel van de firma als van de bestuurders. Dit (deze) uittreksel(s) wordt (worden) bij voorkeur reeds bij de kandidatuurstelling gevoegd. Indien dit voor de inschrijver niet mogelijk is zullen deze moeten worden voorgelegd alvorens de gunning zal gebeuren, uiterlijk binnen de drie weken na het aangetekend verzoek van de aanbestedende overheid.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: B

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   05-07-2018

Plaatselijke tijd:   09:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank
Postadres
-
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-06-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1045 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!