Pidpa
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitnodiging tot indienen offerte - C-20-014 Raamovereenkomst voor de uitvoering van IBA's - intensief systeem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
23-06-2020
Publicatiedatum
23-06-2020
Deadline
06-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45252120 - Bouwen van waterbehandelinginstallatie
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pidpa
Postadres
Desguinlei 246
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Sandra Lauryssen
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:

1. zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:

1. zie bestek
Vereiste erkenning: V (Installaties voor waterzuivering), Klasse 1 OF
C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 1