Aankondiging van een opdracht

AGB: Aanleg nieuwe sportvloer

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Zottegem
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gustaaf Schockaertstraat 7
Plaats
Zottegem
Postcode
9620
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Robin Doeraene
Telefoon
+32 93645324
E-mail
robin.doeraene@zottegem.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.zottegem.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
AGB: sport en recreatie
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Bevegemsevijvers 1
Plaats
Zottegem
Postcode
9620
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Robin Doeraene
Telefoon
+32 93645324
E-mail
robin.doeraene@zottegem.be
Fax
-
Hoofdadres
https://www.zottegem.be/over-zottegem-en-haar-bestuur/contactgegevens-en-openingsuren/sportdienst.aspx
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://www.zottegem.be/over-zottegem-en-haar-bestuur/contactgegevens-en-openingsuren/sportdienst.aspx

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
AGB: sport en recreatie
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Bevegemsevijvers 1
Plaats
Zottegem
Postcode
9620
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Robin Doeraene
Telefoon
+32 93645324
E-mail
robin.doeraene@zottegem.be
Fax
-
Hoofdadres
https://www.zottegem.be/over-zottegem-en-haar-bestuur/contactgegevens-en-openingsuren/sportdienst.aspx
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AGB: Aanleg nieuwe sportvloer

Referentienummer:   2017/040

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45212213 - Aanbrengen van sportmarkeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45212290 - Reparatie en onderhoud van sportfaciliteiten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE231 - Arr. Aalst

Voornaamste plaats van uitvoering:   AGB: sport en recreatie, Bevegemsevijvers 1 te 9620 Zottegem

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

AGB: Aanleg nieuwe sportvloer

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Technische omschrijving  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Waarborgtermijn  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   12-03-2018

Einde:   22-06-2018

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Min 3 gelijkaardige attesten van goede uitvoereing en dit van een gelijkaardig werk en in dezelfde prijsklasse
- Alle gevraagde attesten: EN-normen, attesten van sportbonden, etc. worden bij het inschrijvingsdossier toegevoegd
- Alle toestellen voorzien van een aandrijving mechanisch of elektrisch zijn voorzien van een CE-LABEL
- De inschrijver kan een erkend certificaat voorleggen ten bewijze van kwaliteitsmanagement:
Het bestuur hecht bijzonder waarde aan deze investering en wil zich dan ook garanderen dat zowel de fabricage, installatie als nazorg van hoge kwaliteit zijn. De inschrijver legt een kwaliteitsmanagement (ISO-9001- certificering van de inschrijver zelf of gelijkwaardig)
- De inschrijver kan een erkend certificaat voorleggen ten bewijze van veiligheidsmanagement
Het bestuur hecht bijzonder waarde aan deze investering en wil zich dan ook garanderen dat zowel de fabricage, installatie als nazorg van hoge kwaliteit zijn. De inschrijver legt een bewijs voor dat alle installaties enkel gedaan worden door personeel met de nodige opleiding rond bouwkunde, veiligheid en sporttechnische kennis. (Vca-certificering of gelijkwaardig)
- De inschrijver kan een erkend certificaat voorleggen ten bewijze van milieumanagement
Het bestuur hecht bijzondere waarde aan zijn voorbeeldrol in de maatschappij. Het bestuur eist dan ook van al zijn leveranciers dat er op een duurzame manier met mensen en middelen wordt omgesprongen. (ISO-14001 – attest van de inschrijver of gelijkwaardig).
- bijvoegen van kleurenkaart PUR vloer.

Eventuele minimumeisen:

- Min 3 gelijkaardige attesten van goede uitvoereing en dit van een gelijkaardig werk en in dezelfde prijsklasse
- Alle gevraagde attesten: EN-normen, attesten van sportbonden, etc. worden bij het inschrijvingsdossier toegevoegd
- Alle toestellen voorzien van een aandrijving mechanisch of elektrisch zijn voorzien van een CE-LABEL
- De inschrijver kan een erkend certificaat voorleggen ten bewijze van kwaliteitsmanagement:
Het bestuur hecht bijzonder waarde aan deze investering en wil zich dan ook garanderen dat zowel de fabricage, installatie als nazorg van hoge kwaliteit zijn. De inschrijver legt een kwaliteitsmanagement (ISO-9001- certificering van de inschrijver zelf of gelijkwaardig)
- De inschrijver kan een erkend certificaat voorleggen ten bewijze van veiligheidsmanagement
Het bestuur hecht bijzonder waarde aan deze investering en wil zich dan ook garanderen dat zowel de fabricage, installatie als nazorg van hoge kwaliteit zijn. De inschrijver legt een bewijs voor dat alle installaties enkel gedaan worden door personeel met de nodige opleiding rond bouwkunde, veiligheid en sporttechnische kennis. (Vca-certificering of gelijkwaardig)
- De inschrijver kan een erkend certificaat voorleggen ten bewijze van milieumanagement
Het bestuur hecht bijzondere waarde aan zijn voorbeeldrol in de maatschappij. Het bestuur eist dan ook van al zijn leveranciers dat er op een duurzame manier met mensen en middelen wordt omgesprongen. (ISO-14001 – attest van de inschrijver of gelijkwaardig).
- bijvoegen van kleurenkaart PUR vloer.
Vereiste erkenning: D25 (Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk), Klasse 2
D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 2

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   15-01-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   15-05-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   15-01-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   AGB: sport en recreatie, Bevegemsevijvers 1 te 9620 Zottegem

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-12-2017