Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Realisatie van een nieuwe centrale werkplaats met kantoren, inclusief de omgevingsaanleg, voor het beheer openbaar domein Kortrijk door middel van een design & build-opdracht

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
stad Kortrijk
Nationaal identificatienummer
BE 0207.494.678
Postadres
Grote Markt 54
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Gudrun Verschueren
Telefoon
+32 496703680
E-mail
gudrun.verschueren@kortrijk.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   www.kortrijk.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1188/I4/2016

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Realisatie van een nieuwe centrale werkplaats met kantoren, inclusief de omgevingsaanleg, voor het beheer openbaar domein Kortrijk door middel van een design & build-opdracht

Referentienummer:   2017/1188

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE254 - Arr. Kortrijk

Voornaamste plaats van uitvoering:   Vier Linden, Kortrijk-Heule

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De stad Kortrijk staat garant voor een uitgebreid pakket van taken en dienstverlening. Een groot deel hiervan bestaat uit het beheer van het openbaar domein. Dit gaat over het onderhoud van de parken, pleinen, straten, voetpaden en de ophaling van het huisvuil.
Deze dienstverlening wordt georganiseerd en uitgevoerd door het team beheer openbaar domein (BOD). Dit team bestaat uit ca. 125 mensen die instaan voor het kwaliteitsvol beheer van het openbaar domein op het volledige grondgebied van Kortrijk. Om dit team haar taken op een goeie en kwaliteitsvolle manier te laten uitvoeren heeft het stadsbestuur beslist een nieuwe depot te realiseren. Dit nieuwe depot moet dienen als uitvalsbasis voor alle activiteiten van het team beheer openbaar domein.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van concept en visievorming op vlak van stedenbouw, architectuur en interieur en inrichting en verwerking van programma-eisen  / Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid materialen  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Samenwerkingsmethodologie, planning en budgetbeheer  / Weging:   10

Kostencriterium - Naam:   Kostenbeheersing: projectkost  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:  

Einde:   31-10-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

nihil

Eventuele minimumeisen:

nihil

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

ALGEMEEN AANNEMER
min. 2 referenties van een gerealiseerde site met gelijkaardige bouwprogramma en minimum omvang tussen 4.000 m² bruto-vloeroppervlakte van het gebouw. Meer specifiek moet ervaring met het realiseren van een logisitiek gebouw en een hedendaagse, functionele en aangename kantooromgevíng aangetoond worden.
- De kwaliteit van deze referentie(s) moeten beoordeeld kunnen worden aan de hand van plannen, gevels, doorsnedes, foto's, sfeerbeelden, technische basisgegevens, projectbeschrijving ...
- De projecten moeten opgeleverd zijn na 2013.
- Een geschreven nota moet toegevoegd worden met meer uitleg omtrent:
* Wat was het projectbudget (ontwerp en uitvoering, incl. technieken, inclusief btw, inclusief buitenaanleg)
* aantal m² vloeroppervlakte van het gebouw en euro/m² (bruto-oppervlakte)
* de inbreng en het aandeel van de aannemer bij de uitvoering van het project
(bv keuze materialen, projectplanning, coördinatie onderaannemers technieken / afwerking,...)
* de uitvoeringsmethoden en materíalen, de technische installaties.... (relevant voor aantonen kwaliteit van referentie)
* op welke manier is aandacht besteed is aan duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid materialen
* de door de aannemer uitgevoerde maatregelen voor behalen EPB-eisen. Welk E- en K-peil zijn gehaald in dit project?
* de referenties dienen gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de bouwheer voor de belangrijkste werken.
* de referenties dienen gestaafd door een PV van Voorlopige Oplevering met datum, ondertekend door bouwheer, architect en aannemer
De ínschrijver geeft natuurlijke persoon op die zal optreden als architect ingeschreven op tabel van de Orde van Architecten :
- min. 2 referenties van ontwerp en fase uitvoering van gebouw met gelijkaardige bouwprogramma en minimum omvang tussen 4.000 m² bruto-vloeroppervlakte van het gebouw, uitdagingen wat betreft budget versus duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheÍd, grote intensiteit van gebruik....
- De kwaliteit van deze referentie(s) moeten beoordeeld kunnen worden aan de hand van plannen, gevels, doorsnedes, foto's, sfeerbeelden, technische basisgegevens, projectbeschrijving ...
- De projecten moeten opgeleverd zijn na 2013.
- Een geschreven nota moet toegevoegd worden met meer uitleg omtrent:
* Wat was het projectbudget (ontwerp en uitvoering, incl.usief technieken, inclusief btw, inclusief buitenaanleg)
* aantal m² vloeroppervlakte van het gebouw en euro/m² ( bruto-oppervlakte)
* voor welke uitdagingen men specifiek bij dit project stond
* op welke manier is aandacht besteed is aan duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid materialen
* welke maatregelen genomen zijn voor het behalen van EPB-eisen (zowel wat betreft isolatie als energiezuinige technieken) . Welk E- en K-peil zijn gehaald in dit project?
* de referenties dienen gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de bouwheer voor de belangrijkste werken.
* de referenties dienen gestaafd door een proces-verbaal van voorlopige oplevering met datum, ondertekend door bouwheer, architect en aannemer
Design & build
Minimum één van beide partÍjen (architect of aannemer) moet ervaring aantonen met de design & build procedure door middel van 1 referentie. Deze referentie hoeft niet dezelfde te zijn als de referenties gevraagd onder punt 1 en 2 .
Beoordelingscriteria
Kwaliteit van de referenties
De referenties van de inschrijving zullen onder andere beoordeeld worden basis van volgende criteria. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de mate waarin de aannemer/architect (al dan niet aangetoonde) invloed gehad heeft op het beschouwde aspect. Met andere woorden in welke mate heeft de aannemer/architect in de opgegeven referenties een kwalitatieve uitwerking g...(zie opdrachtdocumenten)

Eventuele minimumeisen:

nihil

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   14-12-2017

Plaatselijke tijd:   09:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 18-01-2018

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk
Postadres
Burgemeester Nolfstraat 10a
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-11-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!