Rectificatie

Dendermonde - Kwintijnpoort: Uitvoering injecties voor een VOCL-verontreiniging

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stationsstraat 110
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
ingrid.de.ceunynck@ovam.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ovam.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292079

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Dendermonde - Kwintijnpoort: Uitvoering injecties voor een VOCL-verontreiniging

Referentienummer: OVAM-DOS 5873 - BN170707-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45100000 - Bouwrijp maken van terreinen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

In-situ sanering direct-push

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535584

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
09-01-2018 10:15
Te lezen:
15-01-2018 10:45

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
09-01-2018 10:15
Te lezen:
15-01-2018 10:45

Overige nadere inlichtingen

De openingsdatum wordt verplaatst naar 15 januari 2018 om 10.45 uur.