BELGOPROCESS NV
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - OMBOUW GASVERWARMING GEBOUWEN 111X - 115X - 116X

De opdracht heeft betrekking op de ombouw van de verwarming van de gebouwen 111X, 115X en 116X van stoom naar gas.
Er worden volgende werken voorzien:
- Verwijderen van de stoomvoorziening (warmtewisselaar en bijhorende elementen) en installatie van een energetisch efficiënte gasverwarmingsinstallatie d.m.v. condensatieketels in ieder gebouw
- Buiten dienst nemen van de bestaande, ondergrondse stoomleidingen. De stoomleidingen worden niet uit de grond verwijderd.
- Aanpassen van de regelingen en alarmering naar een centrale PLC via bestaande transmissiewegen.
- Voorzien van de nodige gastoevoer. De condensatieketels worden aangesloten met nieuwe ondergrondse leidingen die met een nieuwe aftakking op het Belgoprocess gasstation aangesloten worden. Het installeren van deze gasleidingen en de nodige aanpassingen aan het gasstation maken eveneens deel uit van de opdracht.

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
06-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45231221 - Aanleggen van gastoevoerleiding
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BELGOPROCESS NV
Postadres
Gravenstraat 73, 2480 Dessel, BE
Contactpunt(en)
De heer Lorenz Sels

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn. In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen fiscaal attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Eventuele minimumeisen:

De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. Opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:
• Lopende schulden of betwistingen tgo RSZ of belastingen
• Eigen vermogen < 50% van het kapitaal (Alarmbelprocedure)
• Rendement van het totale vermogen
• De Operationele Cashflow
• Nettoverkoopsmarge
• Liquiditeit in de enge zin
• De verhouding van het eigen vermogen tgo het totale vermogen
Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

Vakbekwaamheid

* Eerste criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver:
De inschrijver dient over het volgende personeel te beschikken dat inzake studie- en beroepskwalificaties, aan de volgende vereisten voldoet:
- Projectleider, Nederlandstalig. ( beschikt over VCA-VOL)
- Ingenieurs/ontwerpers met relevante ervaring ( minstens 3 jaar) in het ontwerpen en in dienst nemen van high end toepassingen met de gebruikte technologieën en systemen;
- Technische tekenaars voor de opstelling van plannen, als ‘’as build.’’
- Opgave van beschikbare software, methodieken voor de berekeningen.
Bij zijn offerte voegt de inschrijver de CV’s van het personeel dat aan deze vereisten voldoen, met opgave van de studie- en beroepskwalificaties waarover dit personeel beschikt.
De onderaannemers en het personeel van de onderaannemers dat zal worden ingezet bij deze opdracht, dienen aan dezelfde selectiecriteria te voldoen voor het deel waarvoor zij worden ingezet.

Eventuele minimumeisen:

* Tweede criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver:
Een lijst van de belangrijkste voorbeelden van uitgevoerde projecten van de laatste 5 jaar, dewelke de relevante ervaring aantonen voor de aanleg van gasnetwerken en gasstations (minimaal 3 voorbeelden)
* Derde criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver:
De inschrijver dient te beschikken over een veiligheidscertificaat VCA op firmaniveau; in dit verband voegt de inschrijver bij zijn offerte een kopie van het VCA certificaat
* Vierde criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver:
* De inschrijver toont aan over de geschikte habilitatie te beschikken voor de installatie van verwarmingen met vermogens van meer dan >100 kW en aanleg van gasnetwerken voor grotere vermogens (tot 490 mbar)
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 3
OF
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 3