Stad Edingen
Aankondiging van een opdracht

Wegenonderhoudswerken – boekjaar 2015

Wegenonderhoudswerken – boekjaar 2015

Publicatiedatum
16-10-2015
Deadline
26-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233220 - Wegdekwerkzaamheden voor wegen
Regiocodes (NUTS)
BE325 - Arr. Soignies
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Edingen
Postadres
Koningin Astridlaan, 18b, 7850 Edingen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Valérie Van der Perre

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

*Op grond van het koninklijk besluit van 20 juli 2005, is de Belgische inschrijver niet verplicht een RSZ attest aan haar aanbod toe te voegen. De aanbestedende dienst zal dit zelf onderzoeken.
* Door het enkele feit van deelname aan de aanbestedingsprocedure, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt, bedoeld in §§ 1 en 2 van artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, betreffende overheidsopdrachten in traditionele sectoren.
* Een document met betrekking tot het veiligheid en gezondheidsplan, waarin hij beschrijft hoe hij het werk zal uitvoeren om er rekening mee te houden.
* Engagement van de inschrijver om een kwaliteitsaanpak te ontwikkelen (bijlage C).

Economische en financiële draagkracht

*Het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

nietigheid
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), klasse 3

Vakbekwaamheid

*Erkend certificaat of documenten die bewijzen dat de door de wet van 20/01/1991 gestelde voorwaarden zijn voldaan.
* De aanbestedende dienst is van oordeel dat op basis van de offerte, de markt op de loonlijst staat in categorie C, klasse 3.

Eventuele minimumeisen:

nietigheid
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), klasse 3