Stad Brussel
Rectificatie

Vernieuwing van de verwarmingsinstallaties van de stookplaats van de school “Baron Steens”, Hoogstraat, 255 – 1000 Brussel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Brussel
Nationaal identificatienummer
0207.373.429_24415
Postadres
Anspachlaan, 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Speciale technieken
Telefoon
+32 22793336
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22793309

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://bruxelles.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315902

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vernieuwing van de verwarmingsinstallaties van de stookplaats van de school “Baron Steens”, Hoogstraat, 255 – 1000 Brussel

Referentienummer: VBX-Architecture-0660/TST/18/3541-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331100 - Installeren van centrale verwarming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Vernieuwing van de verwarmingsinstallaties van de stookplaats van de school “Baron Steens”, Hoogstraat, 255 – 1000 Brussel

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-521625

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

"18 3541 version Français OK" vervangt "18 3541 FR"