DE LEIE
Rectificatie

RENOVATIE 6 WOONGELEGENHEDEN KAOB FASE 3

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
DE LEIE
Nationaal identificatienummer
0435.368.662_526354
Postadres
Nieuwstraat 81
Plaats
Wervik
Postcode
8940
NUTS-code
BE253 - Arr. Ieper
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 475770126
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.deleie.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328633

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RENOVATIE 6 WOONGELEGENHEDEN KAOB FASE 3

Referentienummer: DE LEIE-2013/0537/03-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211100 - Werkzaamheden voor huizenbouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

RENOVATIE 6 WOONGELEGENHEDEN IN AVELGEM

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537716

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
In plaats van:
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DE+LEIE-2013%2F0537%2F03-F02

Overige nadere inlichtingen

E-tendering werd verkeerdelijk aangevinkt. Gelieve de offertes in te dienen conform de onderstaande bepalingen: VERZENDING, ONTVANGST EN INTREKKING VAN DE OFFERTES De offertes worden eerst in een ‘definitief gesloten omslag’ geschoven waarop de volgende gegevens worden vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, het besteknummer, het voorwerp van de opdracht en eventueel de perceelnummers. De offertes die aangetekend worden verzonden, moeten in een tweede gesloten omslag worden geschoven met de vermelding ‘offerte’ en gericht worden aan: CVBA DE LEIE tav de voorzitter Nieuwstraat 81 8940 Wervik Offertes kunnen eveneens worden overhandigd aan de voorzitter van de zitting voor de opening der biedingen, vooraleer deze de zitting voor geopend verklaart. Indien een inschrijver een reeds opgestuurde of ingediende offerte wenst in te trekken, dient hij hiertoe een schriftelijke ondertekende verklaring aangetekend te verzenden of af te geven aan de voorzitter van de zitting voor de opening der biedingen, vooraleer deze de zitting voor geopend verklaart.