Gemeente Sint-Agatha-Berchem
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Koning Albertlaan 33 – Renovatie van de ramen van het polyvalent gebouw van de administratieve site - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Koning Albertlaan 33 – Renovatie van de ramen van het polyvalent gebouw van de administratieve site

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
23-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Sint-Agatha-Berchem
Postadres
Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Mariana Toaza

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
Het attest waarvan sprake zal door de Aanbestedende Overheid aangevraagd worden door elektronische middelen "digiflow".
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
Het attest waarvan sprake zal door de Aanbestedende Overheid aangevraagd worden door electronische middelen "digiflow".

Economische en financiële draagkracht

Geen

Vakbekwaamheid

Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.
De inschrijver voegt bij zijn offerte, certificaten voor goede uitvoering voor tenminste twee gelijksoortige werken uitgevoerd tijdens de vijf laatste jaren waarbij het bedrag van de werken minimum 50.000 EUR excl. btw bedraagt.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 1