Speciale Studiedienst - Maatschappij voor Intercommunale Vervoer te Brussel
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Erratum BB 2673 Perrongevels metronetwerk brussel

Zie het oorspronkelijke bericht

Datum van verzending van deze aankondiging
21-08-2017
Publicatiedatum
25-08-2017
Deadline
08-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45234100 - Aanleg van spoorweg
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Speciale Studiedienst - Maatschappij voor Intercommunale Vervoer te Brussel
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lemaire Monique
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie het oorspronkelijke opdracht

Economische en financiële draagkracht

zie het oorspronkelijke opdracht

Eventuele minimumeisen:

zie het oorspronkelijke opdracht

Technische en beroepsbekwaamheid

ERRATUM !!
!!de opgelegde SIL klasse voor de veiligheidsfuncties van de perrongevelsystemen (zoals in norm IEC 61508 bepaald voor een systeem dat veel gebruikt wordt) !!

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: K1, P2