Stad Brussel - Departement Openbaar Patrimonium
Rectificatie

De parketwerken in de gemeentegebouwen van het openbaar domein van de Stad Brussel en in de gebouwen van de politiezonne Brussel hoofdstad/Elsene, gedurende een periode van 48 maanden

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Brussel - Departement Openbaar Patrimonium
Nationaal identificatienummer
0207.373.429_24415
Postadres
Anspachlaan, 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
OPP.Secr[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379132

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

De parketwerken in de gemeentegebouwen van het openbaar domein van de Stad Brussel en in de gebouwen van de politiezonne Brussel hoofdstad/Elsene, gedurende een periode van 48 maanden

Referentienummer: VBX-Architecture-OPP/2020/042-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45432113 - Leggen van parketvloeren

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De parketwerken in de gemeentegebouwen van het openbaar domein van de Stad Brussel en in de gebouwen van de politiezonne Brussel hoofdstad/Elsene, gedurende een periode van 48 maanden

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-521148

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De documenten van de opdracht zijn beschikbaar op het platform