Universiteit Hasselt
Rectificatie

Renovatie stookplaats Universiteit Hasselt

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Universiteit Hasselt
Nationaal identificatienummer
0208.359.859_20352
Postadres
Martelarenlaan 42
Plaats
Diepenbeek
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11268753
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.uhasselt.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379014

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renovatie stookplaats Universiteit Hasselt

Referentienummer: UH-2020 - 025-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Renovatie van de stookplaats blok A van gebouw D

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-520828

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er wordt een bijkomend moment voorzien voor plaatsbezoek op dinsdag 30 juni 2020 om 10u00.