Rectificatie

Knelpunten op fietsroutes en realisatie missinglinks

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Kylie Joly
Telefoon
+32 32246892
E-mail
kylie.joly@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289055

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289055

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Knelpunten op fietsroutes en realisatie missinglinks

Referentienummer: AWV A'pen-X10-D121-52_1M3D8E-17-36-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233162 - Aanleggen van fietspad

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het wegwerken van knelpunten op fietsroutes en de realisatie van missing links. Volgende opdrachten zijn vervat in het dossier:
• Ekersesteenweg N114 te Antwerpen van kmpt 0.4 tot 1.1 langs de oostzijde. De aanleg van een vrijliggend fietspad
• R11 te Wijnegem, Wommelgem, Antwerpen van kmpt 0 tot 1.2. De heraanleg van de fiets- en voetpaden langs de Westzijde.
• De Houtlaan N12 te Wijnegem van kmpt 7.2 tot 8.2 langs de noordzijde. Het maken van een verbinding tussen de N12 en de Albertkanaalbaan maakt eveneens deel uit van deze opdracht.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533693

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
13-11-2017 15:00
Te lezen:
17-11-2017 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
13-11-2017 15:00
Te lezen:
17-11-2017 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijzigingsbericht nr 02 d.d. 10/11/2017 De aanbesteding wordt uitgesteld naar vrijdag 10/11/2017 om 10u wegens publicatie van een nieuw document "WB 2 - Aanpassing post 274.docx". Dit document beschrijft een wijziging in de meetstaat.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!