Rectificatie

Uitbreiding sporthal: perceel 3 Sluiten van de ruwbouw, afwerking en technieken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
KOGEKA vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Technische Schoolstraat 52
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Swa Vanaelst
Telefoon
+32 14578550
E-mail
swa.vanaelst@kogeka.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kogeka.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290943

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitbreiding sporthal: perceel 3 Sluiten van de ruwbouw, afwerking en technieken

Referentienummer: KOGEKA-SPA-074-03-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214200 - Schoolgebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Uitbreiding sporthal: perceel 3 Sluiten van de ruwbouw, afwerking en technieken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534235

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wijziging in het bestek: - datum, uur en plaats van indiening - wijze van verkrijgen bestek gewijzigd naar gratis verspreiding via E-procurement

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!