Rectificatie

Aanleg nieuwe steiger voor uitbreiding jachthaven RYCO

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vrijhavenstraat 3
Plaats
Oostende
Postcode
8400
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
lic. Caroline Lootens
Telefoon
+32 59554207
E-mail
kust@vlaanderen.be
Fax
+32 59507037

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.afdelingkust.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288604

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg nieuwe steiger voor uitbreiding jachthaven RYCO

Referentienummer: AFD KUST-217.025-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45244200 - Havensteigers

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De leveringen omvatten in hoofdzaak:
- Het opmeten van de ingebrachte buispalen;
- De productie en levering van steigers type golfbreker;
- De productie en levering van gewone steigers voor het aanleggen van schepen;
- Montage van de vlottende steigers aan de RYCO;
- Het onderhoud gedurende de waarborgperiode.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534244

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 219-455106

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
22-11-2017 10:15
Te lezen:
30-11-2017 09:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
22-11-2017 10:15
Te lezen:
30-11-2017 09:00

Overige nadere inlichtingen

Openingsdatum van de offertes wordt verplaatst naar donderdag 30 november om 9u00.