Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Rectificatie

Herstelling van stoepen en asfalt alsook de aanplanting van bomen te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Nationaal identificatienummer
0207.366.501_24418
Postadres
Graaf van Vlaanderenstraat, 20
Plaats
Brussel
Postcode
1080
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Telefoon
+32 26004925
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://molenbeek.irisnet.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312135

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herstelling van stoepen en asfalt alsook de aanplanting van bomen te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Referentienummer: Molenbeek-Saint-Jean (3p)-CSC.18.006.-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Herstelling in oorspronkelijke staat van de stoepen en van het asfalt alsook aanplanting van bomen
Plaats van uitvoering: Grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-518186

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toegevoegde meetestaat