Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.405B/1 (P.001715) - Beringen, optimalisatie toevoer Noord naar RWZI

Project 22.405B/1 (P.001715) - Beringen, optimalisatie toevoer Noord naar RWZI Koersel
SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT :
- Archeologisch onderzoek.
- De aanleg van een riolering.
- Alle grondwerken nodig voor het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen.
- De aanleg van watergreppels, kantstroken en trottoirbanden.
- De aanleg van een fundering in gebroken materialen, zandcement.
- De aanleg van een verharding in bitumineuze produkten, betonstraatstenen.
- De aanleg van een fietspad.
- De aanleg van voetpaden.
- De aanleg van inritten.
- Groenaanleg.
- Het aanleggen van een persleiding.
- De bouw van een bergbezinkingsbekken met pompstation, beschoeid dmv
soilmixwand met ankers en voorzien van trekpalen.
- Het herstellen van verhardingen boven de rioolsleuven.
- Het aanpassen en herstellen van bermen en huistoegangen.
- Het bouwen van overstorten en zinkputten.
- Aanleggen van grachten

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 :
Conformverklaring technisch verslag wordt toegevoegd.