stad Brugge
Aankondiging van een opdracht

Vernieuwen Grote Moerstraat, Hogeweg en Messem

Uitvoeringsplaats : Grote Moerstraat te Brugge

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
12-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Brugge
Postadres
Burg 12, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Nancy Devriendt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring.

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

Bewijs van erkenning.

Eventuele minimumeisen:

zie bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 6