Rectificatie

Bouw van een dagverblijf en opvangcentrum voor 15 volwassenen met hersenbeschadiging en traumatisch hersenletsel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Zomerstraat 73
Plaats
Brussel
Postcode
1050
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Michel FREYE
Telefoon
+32 25043261
E-mail
P0091.La.Braise@wffl.be
Fax
+32 25043101

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.woningfonds.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw van een dagverblijf en opvangcentrum voor 15 volwassenen met hersenbeschadiging en traumatisch hersenletsel

Referentienummer: 2017009PP-P0091

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532061

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Gelieve kennis te nemen van het document "2017009PP-P0091-Rectificatif N°3-Rectificatie N°3".