Rectificatie

het vervolg van het archeologisch onderzoek in de KMO zone Nolimpark-Noord.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Overpelt
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Oude Markt 2
Plaats
Overpelt
Postcode
3900
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gunther Brebels
Telefoon
+32 11809400
E-mail
gunther.brebels@overpelt.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.overpelt.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294848

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

het vervolg van het archeologisch onderzoek in de KMO zone Nolimpark-Noord.

Referentienummer: Overpelt-NP/2017/00003-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45112450 - Archeologisch opgravingswerk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Voor de uitrusting van de KMO-zone Nolim-Noord moeten wegenis- en rioleringswerken worden uitgevoerd.
Het directiecomité heeft op 2 juni 2016 het studiebureau Archeologie BVBA aangesteld voor de opmaak van een verplichte archeologienota, inclusief archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem.
De bekrachtigde archeologienota werd toegevoegd aan de aanvraag voor het bekomen van een bouwvergunning, ingediend bij Ruimte Vlaanderen Limburg op 5 juli 2017. In de nota omschrijft de archeoloog dat werd vastgesteld dat er zich binnen de grenzen
Van het projectgebied relevante archeologische waarden bevinden die door de toekomstige infrastructuurwerken bij de industriële
verkaveling worden bedreigd en verder dienen te worden onderzocht. Het gaat concreet over drie vindplaatsen.
De bouwvergunning werd bekomen op 8 november 2017. In de bouwvergunning werd als voorwaarde opgelegd dat voldaan moet worden aan het advies van de archeoloog om bijkomend onderzoek te verrichten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-538457

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

toevoeging bestekdocument

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!