Woon-en Zorgcentrum Huize Vincent
Aankondiging van een opdracht

oproep tot aanvraag tot deelneming - uitbreiden van een bestaand WZC - lot: bouwwerken inclusief technieken

oproep tot aanvraag tot deelneming - uitbreiden van een bestaand WZC - lot: bouwwerken inclusief technieken

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
16-01-2017 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
45215200 - Gebouwen voor sociale dienstverlening
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Werken
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Woon-en Zorgcentrum Huize Vincent
Postadres
Antwerpse Steenweg 103, 9140 Temse, BE
Ter attentie van
dhr Koen Van Wauwe

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

• Art. 61: Uitsluitingsgronden (verklaring op erewoord)
• Art. 62: RSZ-attest
• Art. 63: Fiscaal attest
• Art. 64 Toegangsverbod (verklaring op erewoord)
• Art. 66 Vereniging van opdrachtnemers
• Art 70 Erkenning categorie D klasse 8

Economische en financiële draagkracht

Economische en financiële draagkracht Art. 67 30 punten
1. Passende bankverklaring
2. Jaarrekeningen van de laatste 3 jaar
Rentabiliteit, liquiditeit, en solvabiliteit ratio’s op te geven voor de laatste 3 jaar
3. Totale jaarlijkse omzet werken in de laatste 3 jaar

Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid Art. 69 70 punten
1. Een overzicht betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.
Voor elk jaar wordt het gemiddelde aantal personeelsleden opgegeven opgesplitst in kaderpersoneel, administratief personeel en technisch personeel.
Daarnaast zal ook een overzicht worden gegeven van de studie- en beroepskwalificaties van het kaderpersoneel.
2. Een lijst (minimum 5 en maximum 10, alle niet relevante werken worden niet geëvalueerd) van gelijkaardige werken die werden gerealiseerd in de afgelopen vijf jaar.
Gelijkaardig wil zeggen:
* Project in de zorgsector; bij voorkeur gerealiseerd met VIPA subsidies
* Project gegund en gerealiseerd volgens de regelgeving overheidsopdrachten
Elk project dient te worden toegelicht aan de hand van een projectfiche en van attesten die bewijzen dat de werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de betrokken architect en bouwheer. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.
Daarnaast zal voor elke referentie worden aangegeven welke onderdelen met eigen personeel werden uitgevoerd en voor welke onderdelen beroep werd gedaan op onderaannemers.
De bouwheer behoudt zich het recht voor om de opgegeven referenties te contacteren en te gaan bekijken om zo de kwaliteit van het geleverde werk te kunnen beoordelen.
Referenties worden globaal beoordeeld. Ook referenties die niet worden opgegeven kunnen worden betrokken in de evaluatie. In het bijzonder zullen projecten die de kandidaat reeds heeft uitgevoerd voor bouwheer en/of architect mee worden genomen in de beoordeling.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D