Comensia cvba
Aankondiging van een opdracht

Transformatie van een industrieel magazijn tot een gebouw met 13 woningen en een gemeenschapsruimte - Raphaëlstraat 20-22, Anderlecht

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Comensia cvba
Nationaal identificatienummer
0403.302.046_27019
Postadres
De Koninckstraat, 40 / 24
Plaats
Brussel
Postcode
1080
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25122558
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://comensia.be/index.php/fr/

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356422

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356422

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=COMENSIA-14%2F%2F2077-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=26505

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Openbare vastgoedmaatschappij (OVM)

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Vastgoedpatrimoniumbeheer (sociale woningen)

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Transformatie van een industrieel magazijn tot een gebouw met 13 woningen en een gemeenschapsruimte - Raphaëlstraat 20-22, Anderlecht

Referentienummer:   COMENSIA-2170/2018/09/01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Transformatie van een bestaand magazijn tot een gebouw met 13 woningen (waarvan 1 PBM), een gemeenschapsruimte en een overdekte parkeerplaats voor 6 wagens. Evenals de aanleg van de omgeving en parkings van de site gelegen achter de gebouwen Ruysdaelstraat 8-24 te 1070 Anderlecht.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   2.184.743,94

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   2

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   Partij 1 :Transformatie van een bestaand magazijn tot een gebouw met 13 woningen (waarvan 1 PBM), een gemeenschapsruimte en een overdekte parkeerplaats voor 6 wagens. Partij 2 : De aanleg van de omgeving en parkings van de site gelegen achter de gebouwen Ruysdaelstraat 8-24 te 1070 Anderlecht


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Transformatie van een bestaand magazijn tot een gebouw met 13 woningen (waarvan 1 PBM), een gemeenschapsruimte en een overdekte parkeerplaats voor 6 wagens.

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Raphaëlstraat 20-22, 1070 Anderlecht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het project bestaat uit het transformeren van een gebouw gelegen te Raphaëlstraat nr20/22 in 1070 Anderlecht.
Het pand wordt momenteel gebruikt als magazijn met onder andere kantoren, oplsag van goederen en leveringsdokken.
Het gaat hem om de reorganisatie van de bestaande ruimtes en volumes in sociale woningen, alsook om een gemeenschapsruimte te creëren teneinde een permanente verbondenheid te bieden met de buurt.
Het project ontwikkelt zich als volgt : op de begane grond : een gemeenschapsruimte met toegang voor de PBM, ontwikkeling van een tweekamer appartement voor PBM met patio en ontwikkeling van 6 parkeerplaatsen (inclusief 1 PBM) en gemeenschappelijke ruimtes ( lokaal voor kinderwagens, fietsen).
1e, 2e en 3de verdieping : creatie van 12 appartementen met 1 tot 4 slaapkamers. Deze worden toegankelijk gemaakt via de bestaande liftkern dewelke hervormt zal worden tot trappenhuis.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   1.974.767,20

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   570

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

De aanleg van de omgeving en parkings van de site gelegen achter de gebouwen Ruysdaelstraat 8-24 te 1070 Anderlecht.

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Ruysdaelstraat 8-24 te 1070 Anderlecht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De aanleg van de omgeving en parkings van de site gelegen achter de gebouwen Ruysdaelstraat 8-24 te 1070 Anderlecht.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   209.976,74

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   180

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 mogen
de inschrijvers zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde uitsluitingsgronden
bevinden.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijvers voegen bij hun offerte het volgende:
A/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 62 van het “plaatsingsbesluit”:
De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag
een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn
sociale zekerheidsbijdragen.
De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet hierboven wordt bedoeld, sluit
een attest in dat werd uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid en dat bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn
verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar
hij gevestigd is.
Het attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.
B/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 63 van het “plaatsingsbesluit”:
De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige
fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking
op de laatste afgelopen fiscale periode vóór
de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes.
Voor een Belgische inschrijver moet het attest afkomstig zijn van de FOD Financiën.
C/ De eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de wet van 17 juni 2016
Overeenkomstig artikel 39 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 waarin wordt bepaald dat in de opdrachtdocumenten
het toepassingsgebied van de verklaring op erewoord kan worden verruimd, verklaart de inschrijver door de indiening van zijn
offerte:
op erewoord in het bezit te zijn van de onderstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van
de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in
aanmerking komt voor de gunning van de opdracht
1. Strafregister
Uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of
administratieve instantie van het betreffende land.
De statuten en vennootschapsakten waarin alle leden met een beslissingsbevoegdheid binnen de onderneming worden
aangesteld
De uittreksels uit het strafregister of elk gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of
administratieve instantie van het betreffende land van elke natuurlijke persoon met een beslissingsbevoegdheid die door de
statuten en vennootschapsakten werd aangesteld.
2. Bewijs van afwezigheid van faillissement
Een door de bevoegde instantie van het betreffende land afgeleverd bewijs dat aantoont dat de inschrijver niet in staat van
faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat,
of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, er voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie
aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale
reglementeringen.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voor elkl lot, vermeld de offerte:
1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt:
2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers
in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming
of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de
lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering
of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties
vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de
classificatie op deze lijst;
3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling
van de erkenning van aannemers van werken.
4° Voor Lot 1:
De aannemer moet het bewijs leveren van zijn bekwaamheid om de opdracht goed uit te voeren door de voorlegging van :
- Een referentie die aantoont dat hij in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige aankondiging,
een volledige bouw- of renovatieopdracht heeft uitgevoerd die aan de volgende kenmerken beantwoordt:
- betrekking hebben gehad op een project met een totaalbedrag van de werken excl. BTW groter of gelijk aan 1.500.000,00 euro
in het kader van een overheidsopdracht.
- betrekking hebben gehad op de bouw of renovatie van een voor huisvesting bestemd gebouw met minstens 10
wooneenheden
De ontvankelijkheid van de referenties is onderworpen aan de voorlegging van de volgende inlichtingen en/of documenten:
1) een attest van goede uitvoering opgesteld op naam van de aannemer, ondertekend door de opdrachtgever, afgeleverd na de
datum van de voorlopige oplevering van de werken met vermelding van de datum van de voorlopige oplevering van de werken
die moet hebben plaatsgevonden na (datum publicatie min 5 jaar) en vóór de datum van ontvangst van de offerten.
2) alsook de documenten met de volgende informatie:
a. het totale bedrag van de werken excl. BTW;
b. de vermelding van het betreffende aantal eenheden.
5° Voor Lot 2:
De aannemer moet het bewijs leveren van zijn bekwaamheid om de opdracht goed uit te voeren door de voorlegging van :
- Een referentie die aantoont dat hij in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige aankondiging,
een volledige bouw- of renovatieopdracht heeft uitgevoerd die aan de volgende kenmerken beantwoordt:
- betrekking hebben gehad op een project met een totaalbedrag van de werken excl. BTW groter of gelijk aan 150.000,00 euro
in het kader van een overheidsopdracht.
De ontvankelijkheid van de referenties is onderworpen aan de voorlegging van de volgende inlichtingen en/of documenten:
1) een attest van goede uitvoering opgesteld op naam van de aannemer, ondertekend door de opdrachtgever, afgeleverd na de
datum van de voorlopige oplevering van de werken met vermelding van de datum van de voorlopige oplevering van de werken
die moet hebben plaatsgevonden na (datum publicatie min 5 jaar) en vóór de datum van ontvangst van de offerten.
2) alsook de documenten met het totale bedrag van de werken excl. BTW;

Eventuele minimumeisen:

Lot 1 : Klasse 6, Categorie D
Lot 2 : Klasse 2, Categorie D

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   31-08-2020

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   31-08-2020

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   cvba COMENSIA De Koninckstraat 40 bus 24, te 1080 Brussel Tél. 02/512.25.58 Fax 02/511.64.54 Elektronische post (e-mail) : [email protected]

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

1. Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij de technische dienst van cvba COMENSIA.
2. Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan het verplichte bezoek ter plaatse dat plaats
vindt op 12/08/2020 of 18/08/2020 om 10u00. De verplichte bezoeken ter plaatste zijn enkel mogelijk, na uw inschrijving op een
lijst (tel. 02/512.25.58 t.a.v Mevr. Beaussart).
3. De uitvoeringstermijn is in kalenderdagen

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-06-2020