Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

HVAC, sanitair, brandbestijdingsinstallaties en rook- en warmte afvoer

Uitvoeren van HVAC installaties, sanitair en brandbestrijdingsinstallaties en rook en warmte afvoer in het kader van het realiseren van een uitbreiding van de Terminal op Brussels Airport

Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
26-11-2017
Deadline
12-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
45330000 - Loodgieterswerk
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company NV
Postadres
August Reyerslaan 80, BluePoint Brussels
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Procurement
E-mail
EXNT.lot3@brusselsairport.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie UEA

Economische en financiële draagkracht

Zie UEA

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie UEA

Eventuele minimumeisen:

-