MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten"
Aankondiging van een opdracht

Meerjarige open opdracht (2017-2020) voor uitvoering van diverse werken aan laagspanningsinstallaties en data- en telefoniebekabeling in de kwartieren en domeinen van Defensie, Plateau FLORENNES

De onderhavige overheidsopdracht betreft onder andere het uitvoeren van:
- preventieve of correctieve onderhouds- en herstellingswerken aan de laagspanningsinstallaties;
- kleine configuratieaanpassingen zoals:
o vervangen bekabeling;
o verplaatsen/vervangen/bijvoegen van stopcontacten;
o opstellen van plannen;
o vervangen van verlichting (ook noodverlichting, relamping, uplamping, …);
o diverse depannages;
o …;
- opnorm brengen van schakelkasten;
- vervanging van volledige schakelkasten;
- grote configuratieaanpassingen;
- werken aan de gestructureerde bekabeling;
- relightingprojecten van:
o kwartieren (buiten);
o gebouwen (binnen);
o …;
- …
Het uitvoeren van werken aan hoogspanningsinstallaties kan besteld worden.
Deze overeenkomst betreft een stock-aanneming die betrekking heeft op werken waarvan de plaats, de exacte aard en/of de omvang niet a priori bepaald zijn in dit bestek. Elke deelbestelling zal steeds bestaan uit leveren EN plaatsen.
Alle werken gebeuren aan de hand van deelbestellingen, welke steeds bestaan uit levering EN plaatsing, voor de uitvoering maximaal gebaseerd op de posten van de prijslijst werken en voor het nodige materiaal gebaseerd op de leverancierscatalogi.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
14-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
51110000 - Installatie van elektrische uitrusting
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45232300 - Aanleg van en aanvullende werkzaamheden voor telefoon- en communicatieleidingen
45232332 - Aanvullende werkzaamheden voor telecommunicatie
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
45315600 - Laagspanningsinstallaties
45316100 - Installeren van buitenverlichting
45316110 - Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45311000 - Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45311100 - Aanbrengen van elektrische bedrading
45311200 - Aanbrengen van elektrische fittings
45312100 - Installeren van brandalarmsystemen
45312310 - Installatie van bliksembeveiliging
45312311 - Installeren van bliksemafleiders
45314120 - Installeren van schakelborden
45314200 - Installeren van telefoonlijnen
45314300 - Aanleg van kabelinfrastructuur
45314310 - Leggen van kabels
45314320 - Leggen van computerkabels
45315000 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE32 - Prov. Hainaut
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten"
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Garrein Frank Erik

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Erkenning aannemer: de inschrijver dient het bewijs te leveren van erkenning in de ondercategorie P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen, tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie) OF P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties) van de klasse 1, hetzij de bewijzen te leveren dat hij voldoet aan de voorwaarden gesteld door of krachtens de wetgeving betreffende de erkenning van Aannemers van werken.
Door deel te nemen aan deze aanbesteding bevestigd de inschrijver in staat te zijn werken op hoogspanningsinstallaties uit te (laten) voeren.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1 OF P2