Eandis cvba in naam en voor rekening van Synductis en haar vennoten
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Ondergrondse Leidingen

Het betreft een opdracht geplaatst door Eandis cvba optredend in naam van en voor rekening van Synductis en haar vennoten. Concreet gaat het om "ondergrondse netten" in synergie tussen Eandis en TMVW en/of IWVA.
De werken behelzen:
Perceel 1: “De aanleg van ondergrondse leidingen” in synergie tussen Eandis en TMVW en/of IWVA en bestaan hoofdzakelijk uit:
• Het graven van sleuven;
• Het in de grond brengen van kabels en buizen;
• Het onderling doorverbinden van deze leidingen in koude toestand (niet onder spanning en gasloos of droog);
• Het dempen van de sleuven en herstellen van de berm, het voetpad of de bestrating;
• Het afdrukken van gas en waterleidingen;
• Het uitvoeren van kleinschalige gestuurde boringen.
Niet in scope:
• Het plaatsen en verbinden van stalen leidingen
• De eindkoppeling van het nieuwe waternet
Perceel 2: De aanleg van ondergrondse waterleidingen niet in synergie voor TMVW inclusief het overkoppelen van de wateraansluitingen, de wachtdienst op alle types waternetten, het maken van de eindkoppelingen voor alle aangelegde waternetten.

Publicatiedatum
24-05-2013
Opdrachtcodes (CPV)
65000000 - Openbare voorzieningen
45231000 - Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45232150 - Werkzaamheden in verband met waterleidingen
65100000 - Waterdistributie en aanverwante diensten
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis cvba in naam en voor rekening van Synductis en haar vennoten
Postadres
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, BE
Contactpunt(en)
Joeri Van Caneghem

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
In plaats van
U kan de bijhorende documenten terugvinden op e-notification (druk op de link naast kopersprofiel).
De kandidaturen moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 66 van het KB van 10 januari 1996.
Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, papierenomslag, mail, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de kandidaat. Meer informatie omtrent de elektronische handtekening en instructies voor het indienen van uw kandidatuur zijn terug te vinden in de documenten toegevoegd aan deze publicatie.
Dit is een oproep tot kandidatuurstelling. Om een geldige kandidatuurstelling in te dienen, dienen volgende documenten hieronder opgelijst correct ingevuld te worden.
1. Een volledig ingevulde identikit dient de kandidatuur te vergezellen, deze moet geupload worden in excel-formaat.
2. De beoordelingsmatrix in .xls formaat: de excel-file dient ingevuld te worden alsook de bijlagen dienen meegestuurd te worden met de correcte benaming van de bijlage als pdf-files.
3. Referentieblad nieuwe aannemer
4. Uitnodiging infovergadering
5.Verklaring op Eer
6. Beoordelingsmatrix perceel 1 in .xls formaat: de excel-file dient ingevuld te worden alsook de bijlagen dienen meegestuurd te worden met de correcte benaming van de bijlage als pdf-files.
7. Beoordelingsmatrix perceel2 in .xls formaat: de excel-file dient ingevuld te worden alsook de bijlagen dienen meegestuurd te worden met de correcte benaming van de bijlage als pdf-files.
Voor elk van de percelen dient de kandidaat aan een aantal selectiecriteria te voldoen. Per selectiecriteria moet een minimum-score worden behaald. Een overzicht van de selectiecriteria per perceel, met de daarbij horende deelaspecten & vereiste minimum-score is opgenomen in bijlage “Template scoring selectiecriteria”(Bijlage 8).
De bijlagen bij de beoordelingsmatrix dienen opgelijst te worden zoals voorgesteld in bijlage 9.
Artikel 17 (werken) van het Koninklijk Besluit van 10 januari 1996 inzake de uitsluiting van toegang tot de gunningprocedure, is van toepassing.
De inschrijver voegt bij zijn kandidaatstelling een verklaring op eer waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals bedoeld in artikel17 (werken).
Te lezen
U kan de bijhorende documenten terugvinden op e-notification (druk op de link naast kopersprofiel).
De kandidaturen moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 66 van het KB van 10 januari 1996.
Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, papierenomslag, mail, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de kandidaat. Meer informatie omtrent de elektronische handtekening en instructies voor het indienen van uw kandidatuur zijn terug te vinden in de documenten toegevoegd aan deze publicatie.
Dit is een oproep tot kandidatuurstelling. Om een geldige kandidatuurstelling in te dienen, dienen volgende documenten hieronder opgelijst correct ingevuld te worden.
1. Een volledig ingevulde identikit dient de kandidatuur te vergezellen, deze moet geupload worden in excel-formaat.
2. De beoordelingsmatrix in .xls formaat: de excel-file dient ingevuld te worden alsook de bijlagen dienen meegestuurd te worden met de correcte benaming van de bijlage als pdf-files.
3. Referentieblad nieuwe aannemer
4. Uitnodiging infovergadering
5.Verklaring op Eer
6. Beoordelingsmatrix perceel 1 in .xls formaat: de excel-file dient ingevuld te worden alsook de bijlagen dienen meegestuurd te worden met de correcte benaming van de bijlage als pdf-files.
7. Beoordelingsmatrix perceel2 in .xls formaat: de excel-file dient ingevuld te worden alsook de bijlagen dienen meegestuurd te worden met de correcte benaming van de bijlage als pdf-files.
Voor elk van de percelen dient de kandidaat aan een aantal selectiecriteria te voldoen. Per selectiecriteria moet een minimum-score worden behaald. Een overzicht van de selectiecriteria per perceel, met de daarbij horende deelaspecten & vereiste minimum-score is opgenomen in bijlage “Template scoring selectiecriteria”(Bijlage 8_aangepaste Versie).
De bijlagen bij de beoordelingsmatrix dienen opgelijst te worden zoals voorgesteld in (bijlage 9_Aangepaste Versie).
Artikel 17 (werken) van het Koninklijk Besluit van 10 januari 1996 inzake de uitsluiting van toegang tot de gunningprocedure, is van toepassing.
De inschrijver voegt bij zijn kandidaatstelling een verklaring op eer waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals bedoeld in artikel17 (werken).
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.3) Vakbekwaamheid
In plaats van
In de beoordelingsmatrix (Bijlage 6&7) is onderstaande vakbekwaamheid opgenomen:
Perceel 1 : Klasse 2 ; Ondercategorie: C2
Perceel 2 : Klasse 4 ; Ondercategorie: C2
Te lezen
In de beoordelingsmatrix (Bijlage 6 & 7_Aangepaste Versie met inbegrip van drinkwatercompetenties en wachtdienst ervaring) is onderstaande vakbekwaamheid opgenomen:
Perceel 1 : Klasse 2 ; Ondercategorie: C2
Perceel 2 : Klasse 4 ; Ondercategorie: C2