Het Lindenhof cvba
Rectificatie

Renoveren van 66 platte daken in wijk Lindenhof te De Haan

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Het Lindenhof cvba
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Hanneusestraat 32/2
Plaats
Blankenberge
Postcode
8370
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wim Moyaert
Telefoon
+32 50416019
E-mail
[email protected]
Fax
+32 50416388

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.lindenhof-wonen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281774

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renoveren van 66 platte daken in wijk Lindenhof te De Haan

Referentienummer: Het Lindenhof-2016/0531/01-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45400000 - Afwerking van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Renoveren van 66 platte daken in wijk Lindenhof te De Haan

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525448

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D
Te lezen:
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D en/of D8

Overige nadere inlichtingen

De opdracht wordt ook opengsteld voor klasse D8