Rio-Link NV
Rectificatie

RI3M050 - Rio-link Merksem, Heirmansstraat/Duvelshoek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Rio-Link NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Mechelsesteenweg 66
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281721

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RI3M050 - Rio-link Merksem, Heirmansstraat/Duvelshoek

Referentienummer: Rio-Link-RI3M050-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

RI3M050 - Rio-link Merksem, Heirmansstraat/Duvelshoek
• Opbraakwerken
o Wegenis
o Riolering
• Nieuwe gescheiden riolering:
o Grote diameters tot 1800 mm
o Grondverbetering d.m.v. grindkernen
o Beschoeiing van de rioolsleuf
o Retourbemaling in combinatie met waterdicht damwandenscherm
• Wegherstel Heirmanstraat-Duvelshoek
o Rijwegen: asfalt
o Voetpaden: betonstraatstenen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526771

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht nr. 2 : Aangepaste meetstaat beschikbaar.