provincie Limburg
Rectificatie

Raamovereenkomst : schilder- en behangwerken / leveren en plaatsen van soepele vloeren / leveren van verf - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
provincie Limburg
Nationaal identificatienummer
207725203
Postadres
Universiteitslaan 1
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Danny Broeders
Telefoon
+32 11237954
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11238111

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.limburg.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst : schilder- en behangwerken / leveren en plaatsen van soepele vloeren / leveren van verf - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2017N023782

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45442100 - Schilderwerk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

PERCEEL 1 :
Voor de VERFWERKEN in diverse provinciale instellingen wenst de Provincie Limburg 1 aannemer aan te stellen voor een periode van 4 JAAR.
Het patrimonium bestaat uit diverse typen van gebouwen : scholen, kantoren, culturele gebouwen, musea…
Het betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellings-, onderhouds- en investeringswerken betreffende schilder- en retoucheerwerken, behangwerken en het plaatsen van zachte vloerbekledingen in het patrimonium van het provinciebestuur Limburg, (via afzonderlijke deelopdrachten, in regie en op afroep).
DE AANNEMER ZORGT ZELF VOOR DE NODIGE MATERIALEN ZOALS VERF, BEHANG, VLOER, ... e.d. DIE INBEGREPEN ZIJN IN DE OPDRACHT (zie bestek I.10)
Deze opdracht voor werken moet gezien worden als één geheel.
De inschrijver draagt de eindverantwoordelijkheid voor de opdracht in zijn totaliteit.
Raming van de opdracht : voorlopig geraamd op EUR 125 000,00 inclusief btw per jaar....

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525346

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
1
Afdelingsnummer
IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Opening van de offertes
In plaats van:
Plaats: Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt
Te lezen:
Plaats: Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt - LOKAAL D 0.10

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
2
Afdelingsnummer
IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Opening van de offertes
In plaats van:
Plaats: Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt
Te lezen:
Plaats: Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt - LOKAAL D 0.10

Overige nadere inlichtingen

-