Rectificatie

Proj. 23.033/1 & GEL3028 (24/23.236) - Geel, wegenis- en rioleringswerken afkoppeling Laarloop

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289743

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Proj. 23.033/1 & GEL3028 (24/23.236) - Geel, wegenis- en rioleringswerken afkoppeling Laarloop

Referentienummer: AQFINFRA-23033lot1+GEL3028-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Proj. 23.033/1 & GEL3028 - Geel, wegenis- en rioleringswerken afkoppeling Laarloop
- Opbraak bestaande rijweg
- Aanleg van rioleringsbuizen in gres, dia. 250mm
- Aanleg van rioleringsbuizen in beton, dia. 600mm
- Aanleg van rioleringsbuizen in beton, dia. 700mm
- Aanleg van kokerelementen in gewapend beton, sectie 1500 x 800mm
- Bouwen van een pompstation
- Graven van nieuwe grachten
- Herprofileren van bestaande grachten
- Aanleg van nieuwe asfaltverharding
- Aanleg van nieuwe voetpaden
- Herstel bermen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533137

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Nieuwe meetstaat beschikbaar.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!