Universiteit Gent
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Bouw van nieuwe practicaruimten en laboratoria op de Campus Heymans - UZ Gent

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Universiteit Gent
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Christophe Tuypens
Telefoon
+32 92647872
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.ugent.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1844/1G/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Bouw van nieuwe practicaruimten en laboratoria op de Campus Heymans - UZ Gent

Referentienummer:   Universiteit Gent-PPP01G-1844/031/A00935-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45214400 - Bouwwerkzaamheden voor universiteit

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Op de campus Heymans wordt een nieuwbouw opgericht met practica voor de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (FFW), practica voor de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGE) en een nieuw Doping Controle Labo (Docolab). Het gebouw zal 5 bouwlagen tellen, goed voor een oppervlakte van +/- 5.300m². Het betreft een opdracht met een zeer hoge technische complexiteit en aanzienlijke interactie tussen de diverse disciplines.De opdracht omvat zowel de ruwbouwwerken, afwerking, HVAC, elektriciteit, sanitair, gassen en liften. In het project is ook labomeubilair voorzien maar maakt deel uit van een aparte opdracht. De inschrijver is verantwoordelijk voor de volledige coördinatie binnen zijn opdracht en dient rekening te houden met de werken van deze afzonderlijke opdracht en eventuele andere opdrachten (bvb levering van grote technische toestellen: UPS, N2 generator, …)

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45214400 - Bouwwerkzaamheden voor universiteit

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE234 - Arr. Gent

Voornaamste plaats van uitvoering:   F.I.91.00 Regio Heymans - campus Heymans, 9000 Gent

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

bouw van nieuwe practicaruimten en laboratoria

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   / Maximumaantal:   5

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   indien er meer dan 5 geschikte kandidaten zijn, zal de selectie in eerste instantie gebeuren op basis van de lijst van de voornaamste gelijkaardige werken, bedoeld in punt 7, 3 a van de Selectieleidraad.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie selectieleidraad

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 121-245885

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   22-08-2017

Plaatselijke tijd:   08:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

In de aankondiging van opdracht dient punt IV.1.2) als volgt te worden gecorrigeerd :
Beoogd aantal ondernemingen : 5, voor zover er geschikte kandidaten zijn.
Beoogd maximumaantal : 5, voor zover er geschikte kandidaten zijn.
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden : indien er meer dan 5 geschikte kandidaten zijn, zal de selectie in eerste instantie gebeuren op basis van de lijst van de voornaamste gelijkaardige werken, bedoeld in punt 7, 3 a van de Selectieleidraad.
De Selectieleidraad dient als volgt geïnterpreteerd te worden : Het inschrijvende team is verplicht de vorm aan te nemen van een tijdelijke vereniging, waarin minstens de disciplines “bouwwerken”, “HVAC” en “Elektriciteit” aanwezig zijn. Het is wel mogelijk dat eenzelfde aannemer meerdere disciplines op zich neemt, bv. de disciplines “HVAC” en “Elektriciteit”. De voorwaarden vermeld onder punt 7, 3 a) van de Selectieleidraad, onder “voor alle technische disciplines” blijven onverminderd gelden. Indien een aannemer onder deze voorwaarden alle disciplines op zich neemt, is het vormen van een tijdelijke vereniging niet aan de orde.

In dezelfde zin dient het woord “deelgenoot” in punt 7, 3 b) te worden verstaan als “discipline”, m.a.w. dienen minstens 2 referenties te worden ingediend voor “bouwwerken”, minstens 2 voor “HVAC” en minstens 2 voor “Elektriciteit” (dus minimum 6 in totaal).

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-08-2017