Stad Gent
Aankondiging van een opdracht

Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken kaderend in de herinrichting van de Nieuwe Voorhaven Fase 2 – Omgevingsaanleg Kaai 26 en Parkeerzone Loods 23

Voorwerp van de opdracht
De opdracht bevat één perceel.
De opdracht bestaat uit een vast en uit een voorwaardelijk deel (cf. artikel 37 Wet Overheidsopdrachten).
Vast deel: het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken kaderend in de herinrichting van de nieuwe voorhaven – omgevingsaanleg kaai 26
Zij omvat:
a. Het installeren van een tijdelijke werfzone voor de aannemer infrastructuurwerken, op domein van de Stad Gent;
b. Het opbreken van de bestaande bestrating binnen de contouren van de projectzone, incl. tijdelijke stockage voor herbruik;
c. Het opbreken van bestaande spoorstaven, incl. tijdelijke stockage voor herbruik;
d. Het aanleggen van een nieuwe rioleringsinfrastructuur:
• Het plaatsen van RWA-rioleringsinfrastructuur, incl. straatkolken en inspectieputten ter buffering/afwatering van het hemelwater dat neervalt binnen de projectzone;
• Het voorzien van een ondergrondse constructie met debietsbeperking ter beperking afvoer debiet projectzone naar het Kanaal Gent-Terneuzen.
e. Het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden ter realisatie van de nieuwe lengte- en dwarsprofielen;
f. Het plaatsen van de fundering en onderfundering (op aanduiden) voor de nieuwe verhardingen;
g. Het plaatsen van de verhardingen:
• Het voorzien van een wandel- en fietspad (promenade) ten zuiden van de projectzone m.b.v. nieuwe, platte kasseien;
• Het voorzien van een wandelpad doorheen de projectzone en het voorzien van verharde manoeuvreerzones ten noorden van het loodsgebouw kaai 26 m.b.v. de beste recuperatie-kasseien (cat. 1);
• Het voorzien van een oprit naar gebouw Ketels m.b.v. recuperatie-kasseien (cat. 2);
• Het voorzien van verharding in waterdoorlatende bestrating langsheen weerskanten van het wandel- en fietspad m.b.v. de minst goede recuperatie-kasseien (cat. 3) en doorlatende voegvulling;
• Het plaatsen van lijnvormige elementen (trottoirbanden uit natuursteen, metalen strips) t.h.v. de rand verhardingen en de overgangen diverse categorieën van kasseien.
h. Het aanpassen van de spoorstaven voortkomende uit opbraak en het herplaatsen van de spoorstaven in de nieuwe kasseienverharding op nieuwe betonnen dwarsliggers;
i. Het plaatsen van picknicktafels op de nieuw geplaatste sporen;
j. Het uitvoeren van diverse werkzaamheden m.b.t. de aanleg van de diverse groenvoorzieningen binnen de projectzone.
Zie deel 1 van de meetstaat.

Voorwaardelijk deel: het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken kaderend in de herinrichting van de nieuwe voorhaven – aanleg parkeerzone loods 23
Zij omvat:
a. Het opbreken van de bestaande bestrating binnen de contouren van de projectzone, incl. tijdelijke stockage voor herbruik;
b. Het aanleggen van een nieuwe rioleringsinfrastructuur:
• Het plaatsen van een RWA-rioleringsinfrastructuur, incl. straatkolken en inspectieputten ter buffering/afwatering van het hemelwater dat neervalt binnen de projectzone;
• Het voorzien van een DWA-wachtaansluiting voor de aansluiting van het toekomstig afvalwater komende van loods 23.
c. Het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden ter realisatie van de nieuwe lengte- en dwarsprofielen;
d. Het plaatsen van de fundering voor de nieuwe verhardingen;
e. Het plaatsen van de verhardingen:
• Het voorzien van haakse parkeervakken vóór de loods 23 kant Voorhavenlaan m.b.v. de minst goede recuperatie-kasseien (cat. 3), incl. voorzien van een P-tegel ter aanduiding parkeervak;
• Het plaatsen van lijnvormige elementen (trottoirbanden uit natuursteen).
f. Het uitvoeren van diverse werkzaamheden m.b.t. de aanleg van de diverse groenvoorzieningen binnen de projectzone:
• Het aanplanten van nieuwe struiken in de onverharde zones tussen de nieuwe verharde zones en de bestaande afsluitingsmuur;
• Het voorzien van een properheids- of gazonband in de zone van de ruigtemengeling t.h.v. de dwarse parkeervakken vóór loods 23 kant Voorhavenlaan.
Zie deel 2 van de meetstaat.
Indien het voorwaardelijk deel dient uitgevoerd te worden door de aannemer, zal de aanbestedende overheid dit aan de aannemer meedelen bij aangetekende brief ondertekend door de leidend ambtenaar. De voorwaardelijke schijf kan pas aangevat worden na deze mededeling aan de aannemer. De aanbestedende overheid behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het voorwaardelijk deel van deze opdracht niet te laten uitvoeren. De aannemer maakt in dat geval geen aanspraak op enige vergoeding en/of prijsherziening.
Belangrijke opmerking: de aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat in zijn offerte dient vermeld te worden van welke steengroeve bepaalde kasseien en zandsteen afkomstig zullen zijn. Zie artikel 12 KB Plaatsing verderop in het offerteformulier.

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
24-01-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Gent
Postadres
Botermarkt 1, 9000 Gent, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- voor inschrijvers die niet in België zijn gevestigd: een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging.
- voor inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Vakbekwaamheid

- een bewijs van erkenning

Eventuele minimumeisen:

- een bewijs van erkenning: de inschrijver moet voldoen aan de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
Vereiste erkenning: C (wegenbouwkundige werken), klasse 4