TMVW servicelijnen
Aankondiging van een opdracht

AF-1770-16-001-BIS: Het ontwerp en realisatie van een sanitair blok en buitenaanleg aanpalend aan de accommodatie 'de Bokaal' gelegen in de Sportlaan te Liedekerke

De gemeente Liedekerke wenst een sanitair blok op te trekken aanpalend aan de accommodatie ‘de Bokaal’ gelegen in de Sportlaan te Liedekerke. Hiervoor wil de opdrachtgever een partner aanstellen die via een Design and Build formule de nieuwbouw van het sanitair blok en de bijhorende buitenaanleg van A tot Z zal uitwerken, realiseren en opvolgen. Hierbij dient men op basis van het programma van eisen een doelgericht ontwerp en plan van aanpak voor de nieuwbouw op te maken, en dit vervolgens te realiseren.
De opdrachtnemer dient evenwel rekening te houden met het maximale budget van
€ 202 500 (excl. btw) voor de volledige uitwerking van het project.
De vermoedelijke startdatum is juni 2017

Publicatiedatum
05-12-2016
Deadline
28-02-2017 om 23:59
Opdrachtcodes (CPV)
45211350 - Bouwen van multifunctionele gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Ontwerp en uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Maes Jeroen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform art. 61 van het KB van 15 juli 2011

Vakbekwaamheid

- Erkenning
- Tevredenheidsattesten
- Attest Orde van Architecten

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie: D
De inschrijver dient aan te tonen dat hij in staat is de opdracht naar verwachting uit te voeren op basis van een opgave van referenties van gelijkaardige opdrachten.
Deel ontwerp
Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens één (1) relevante referentie, inclusief tevredenheidsattest bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes instond voor een naar omvang en type gelijkaardig ontwerp met een minimale uitvoeringsbedrag van € 150 000 (excl. btw).
De voorgelegde referentie dient betrekking te hebben op een project waarvan de bouwfase werd uitgevoerd of in uitvoering is. Indien referenties van opdrachten in uitvoering worden voorgelegd, dient de bouwfase van deze opdrachten minstens 6 maanden in uitvoering te zijn tot tevredenheid van de opdrachtgever op het moment van de datum van indiening van de offertes.
Deel uitvoering
Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens:
? één (1) relevante referentie, inclusief tevredenheidsattesten bijvoegen waaruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes gelijkaardige werken (omgevingsaanleg) met een minimale uitvoeringsbedrag van € 60 000 (excl. btw) heeft uitgevoerd;
? één (1) relevante referentie, inclusief tevredenheidsattesten bijvoegen waaruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes gelijkaardige werken (sanitaire voorzieningen) met een minimale uitvoeringsbedrag van € 60 000 (excl. btw) heeft uitgevoerd.
De voorgelegde referenties dienen betrekking te hebben op projecten die minimaal voorlopig werden opgeleverd.