Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Aankondiging van een opdracht

Project 20.750/1 - Boutersem, collector Fonteinbeek

Project 20.750/1 - Boutersem, collector Fonteinbeek
Collectorwerken en wegeniswerken in de Willebringsestraat en Domstraat te Boutersem met realisatie van een pompstation.
De opdracht bevat onder meer:
- Opbreken van buizen en verhardingen
- Voorbereidende op- en/of afbraakwerken: insnijden en opbreken van cementbetonverhardingen, asfaltverhardingen en plaatselijke en lijnvormige elementen.
- Alle grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen.
- De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken:
* Aanleg van gres-buizen Ø 250 mm (±456 m)
* Aanleg van ongewapende betonbuizen Ø 400 mm (± 112 m)
* Aanleg van ongewapende betonbuizen Ø 500 mm (± 4 m)
* Aanleg van ongewapende betonbuizen Ø 600 mm (± 198 m)
* Aanleg van ongewapende betonbuizen Ø 700 mm (± 29 m)
* Aanleg van gewapende betonbuizen Ø 1400 mm (± 38 m)
- Het aanleggen van persleidingen in open sleuf:
* HDPE persleidingen Ø 160 mm (± 197 m)
- Bouwen van ter plaatse gestorte constructies in gewapend beton:
* 1 pompstation
* 1 overstort.
- Aanleg riolering op houten palen
- Het werken aan waterloop: uitstroomconstructie met taludbescherming
- Realiseren van DWA- en RWA-huisaansluitingen in PVC + sleufherstel.
- Plaatsen en aansluiten van slikkers.
- Grondverbetering en/of beschoeiing van sleuven indien van toepassing. Verplicht gebruik van beschoeiing in de Domstraat.
- De aanleg van nieuwe wegenis in de Domstraat uit bitumineuze materialen en fundering uit minder hinder steenslag
- De aanleg van nieuwe wegenis in de Willebringsesstraat uit cementbeton en doorgaand gewapend beton en fundering uit steenslag en onderfundering type II en tussenlaag in ABT
- De aanleg van een wegversmalling in de Willebringsestraat boven op het pompstation
- De aanleg van lijnvormige elementen + fundering in schraal beton.
- Het plaatselijk opbreken en in oorspronkelijk toestand herstellen van inritten, bermen en verharde reststroken in diverse materialen.
- Het plaatselijk herstellen van groenzones en lokale elementen zoals o.a. afsluitingen, e.d.

Publicatiedatum
28-10-2015
Deadline
04-12-2015 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie C1 en/of E1, klasse 5.